<-
->

2Sm / 2Sam 3:26 And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not. Dia nivoaka Joaba avy tao amin' i Davida ka naniraka olona hanaraka an' i Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin' ny lavaka famorian-drano atao hoe Siraha ireo: nefa tsy fantatr' i Davida izany. Nony avy eo amin' i Davida Joaba dia naniraka olona hanara-dia an' i Abnera, ka avy amin' ny famorian-drano any Sira no nitondrany azy miverina; tsy fantatr' i Davida velively anefa izany. Joab sortit de chez David et envoya derrière Abner des messagers qui le firent revenir depuis la citerne de Sira, à l' insu de David.