<-
->

Asa 21:37 And as Paul was to be led into the castle, he said unto the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek? Ary rehefa nentiny tany anati-rova Paoly, dia hoy izy tamin' ny mpifehy arivo: Mahazo miteny aminao va aho? Dia hoy izy: Mahay teny Grika va ianao? Rahefa tafiditra tao anaty rova Paoly, dia nilaza tamin' ny komandy hoe: Mba mahazo milaza zavatra aminao va aho? Ary hoy izy: Moa mahay teny greka va hianao? Sur le point d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun : " Me serait-il permis de te dire un mot ? " - " Tu sais le grec ? demanda celui-ci.