Chapitres et versets citant Askeneza

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. Ary ny zanakalahin' i Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Zanak' i Gomera: Aseneza, Rifata, ary Togorma. Fils de Gomer : Ashkenaz, Riphat, Togarma.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah. Ary ny zanakalahin' i Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Zanak' i Gomera: Aseneza, Rifata, ary Togorimà. Fils de Gomer : Ashkenaz, Riphat, Togarma.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 51.27 Set ye up a standard in the land, blow the trumpet among the nations, prepare the nations against her, call together against her the kingdoms of Ararat, Minni, and Ashchenaz; appoint a captain against her; cause the horses to come up as the rough caterpillers. Manangana faneva eny amin' ny tany; Mitsofa anjomara any amin' ny firenena; Manendre firenena hamely azy; Antsoy ny fanjakan' i Ararata sy Miny ary Askenaza hamely azy; Asio mpifehy hamely azy; Mampiakara soavaly toy ny valala volovoloina. Manangàna saina, amin' ny tany; Mitsofa anjomara, amin' ny firenena; manokàna firenena hamely azy; miantsoa hamely azy ny fanjakan' i Ararata sy Menni ary Askeneza. Manendre ny filohan' ny tafika hamely azy; mandefasa ny soavaly toy ny valala mitsangam-bolo. Levez l'étendard sur la terre, sonnez du cor parmi les nations! Vouez les nations contre elle, convoquez contre elle des royaumes, Ararat, Minni et Ashkenaz instituez contre elle l' officier d' enrôlement. Faites donner la cavalerie, horde de sauterelles hérissées.