Voambolana malagasy-malagasy (frantsay)
front cover
© SLP MINESEB, 1986