Chapitres et versets citant Siraha

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 2.22 As he did to the children of Esau, which dwelt in Seir, when he destroyed the Horims from before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead even unto this day: araka izay nataony koa ho an' ny taranak' i Esao, izay mitoetra any Seira, fa nandringana ny Horita tsy ho eo anoloany Izy, ka dia nandroaka azy ireo ka nonina nisolo azy mandraka androany; toy izany no nataon' ny Tompo ho an' ny taranak' i Esao izay monina any Sira, tamin' ny nandringanany ny Horeana, teo anoloany, dia noroahiny ireny, ka izy ireo no nonina nisolo ireny mandrak' androany. comme il avait fait pour les fils d'Ésaü, habitant en Séïr, en exterminant devant eux les Horites, qu' ils dépossédèrent pour s'établir à leur place jusqu'à ce jour.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 3.26 And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not. Dia nivoaka Joaba avy tao amin' i Davida ka naniraka olona hanaraka an' i Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin' ny lavaka famorian-drano atao hoe Siraha ireo: nefa tsy fantatr' i Davida izany. Nony avy eo amin' i Davida Joaba dia naniraka olona hanara-dia an' i Abnera, ka avy amin' ny famorian-drano any Sira no nitondrany azy miverina; tsy fantatr' i Davida velively anefa izany. Joab sortit de chez David et envoya derrière Abner des messagers qui le firent revenir depuis la citerne de Sira, à l' insu de David.