Chapitres et versets citant Agara

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
Gen / Jen 16.1 Now Sarai Abram' s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Ary Saray, vadin' i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. Tsy niteraka tamin' i Abrama Saray vadiny; ary nanana mpanompovavy Ejipsiana anankiray atao hoe Agara izy. La femme d' Abram, Saraï, ne lui avait pas donné d' enfant. Mais elle avait une servante égyptienne, nommée Agar,
...............
Gen / Jen 16.3 And Sarai Abram' s wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. Ary rehefa nonina folo taona teo amin' ny tany Kanana Abrama, dia nalain' i Saray, vadin' i Abrama, Hagara Egyptiana mpanompovaviny, ka nomeny an' i Abrama vadiny mba hovadiny. Efa nonina folo taona tany amin' ny tany Kanaana Abrama tamin' ny nakan' i Saray, vadin' i Abrama, an' i Agara ilay Ejipsiana mpanompovaviny, ka nanomezany azy an' i Abrama vadiny. Ainsi, au bout de dix ans qu' Abram résidait au pays de Canaan, sa femme Saraï prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abram.
Gen / Jen 16.4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Dia nivady tamin' i Hagara izy, ka nanan' anaka ravehivavy; ary rehefa hitany fa efa manan' anaka izy, dia nataony toy ny tsinontsinona ny tompovaviny. Nandeha tamin' i Agara izy, dia nanana anaka ravehivavy; ary nony hitany fa nanana anaka izy, dia nataony tsinontsinona ny tompovaviny. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu' elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux.
...............
Gen / Jen 16.6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thine hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. Ary hoy Abrama tamin' i Saray: Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahorin' i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Hoy ny navalin' i Abrama tamin' i Saray: Eo ambany fahefanao ny mpanompovavinao, ka ataovy arak' izay ataonao ho mety. Dia nampahorian' i Saray Agara ka nandositra tsy ho eo anatrehany. Abram dit à Saraï : Eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. Saraï la maltraita tellement que l' autre s' enfuit de devant elle.
...............
Gen / Jen 16.8 And he said, Hagar, Sarai' s maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. Ary hoy Izy: Ry Hagara, andevovavin' i Saray, avy taiza ianao? Ary hankaiza? Ary hoy izy; Mandositra ny tavan' i Saray tompovaviko aho. Hoy izy: Ry Agara, mpanompovavin' i Saray, avy aiza hianao ary ho aiza? Hoy ny navaliny: Mandositra lavitra an' i Saray tompovaviko aho. Il dit : Agar, servante de Saraï, d' où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit : Je fuis devant ma maîtresse Saraï.
...............
Gen / Jen 16.13 And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me? Ary Hagara nanao ny anaran' i Jehovah, Izay niteny taminy hoe: Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Tsy teto va no mbola velona aho aorian' ny fahitana? Nataon' i Agara hoe: Atta-El-Roi no anaran' ny Tompo izay niteny taminy, fa hoy izy: Moa dia hitako teto tokoa va ilay Andriamanitra izay nahita ahy? A Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom : Tu es El Roï, car, dit-elle, Ai-je encore vu ici après celui qui me voit ?
...............
Gen / Jen 16.15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son' s name, which Hagar bare, Ishmael. Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin' i Abrama; ary ny anaran' ny zanany izay naterany dia nataon' i Abrama hoe Isimaela. Dia niteraka zazalahy tamin' i Abrama Agara; ary nomen' i Abrama anarana hoe Ismaely ny zaza naterak' i Agara. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna au fils qu' enfanta Agar le nom d' Ismaèl.
Gen / Jen 16.16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram. Ary efa enina amby valo-polo taona Abrama, raha Hagara niteraka an' Isimaela taminy. Efa enina amby valo-polo taona Abrama tamin' ny niterahan' i Agara an' Ismaely tamin' i Abrama. Abram avait quatre-vingt-six ans quand Agar le fit père d' Ismaèl.
...............
Gen / Jen 21.9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Ary Saraha nahita fa nihomehy ny zanak' i Hagara Egyptiana, izay efa naterany tamin' i Abrahama. Ilay zanak' i Agara Ejipsiana naterany tamin' i Abrahama kosa, hitan' i Sarà fa nihomehy, Or Sara aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne Agar, qui jouait avec son fils Isaac,
...............
Gen / Jen 21.14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba. Dia nifoha maraina koa Abrahama ka naka mofo sy siny hoditra iray feno rano, ary nomeny an' i Hagara ka napetrany teo an-tsorony ary natolony azy koa ny zaza, dia nampandehaniny izy mianaka; ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany an-efitr' i Beri-sheba. Dia nifoha maraina koa Abrahama, ka naka mofo sy rano eran' ny siny hoditra anankiray; nomeny an' i Agara sy nataony teo an-tsorony ireo ary ny zaza koa, dia nalefany izy. Nandeha ravehivavy ka nirenireny tany an' efitr' i Bersabea tany. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d' eau qu' il donna à Agar, et il mit l' enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Elle s' en fut errer au désert de Bersabée.
...............
Gen / Jen 21.17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. Ary ren' Andriamanitra ny feon' ny zaza, dia niantso an' i Hagara Ilay Anjelin' Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe : Inona izato manjo anao, ry Hagara ? Aza matahotra, fa efa ren' Andriamanitra ny feon' ny zaza eo amin' ny itoerany. Andriamanitra nandre ny feon' ny zaza, ka ny Anjelin' Andriamanitra tany an-danitra dia niantso an' i Agara nanao hoe: Fa maninona izato hianao, ry Agara? Aza matahotra fa efa henon' Andriamanitra ny feon' ny zaza, ao amin' ny toerana misy azy. Dieu entendit les cris du petit et l' Ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit : Qu' as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était.
...............
Gen / Jen 21.19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. Dia nampahiratin' Andriamanitra ny mason' i Hagara, ka nahita lavaka fantsakana izy; ary lasa izy, dia nameno rano ny siny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Dia nampahiratin' Andriamanitra ny mason' i Agara, nahita lavaka fantsakana izy, ary nofenoiny rano tao ny siny hoditra, dia nampisotroiny ny zaza. Dieu dessilla les yeux d' Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l' outre et fit boire le petit.
...............
Gen / Jen 25.12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham' s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah' s handmaid, bare unto Abraham: Ary izao no taranak' Isimaela, zanakalahin' i Abrahama izay naterak' i Hagara, ilay Egyptiana, andevovavin' i Saraha, tamin' i Abrahama : Izao no tantaran' Ismaely zanak' i Abrahama izay naterak' i Agara Ejipsiana mpanompovavin' i Sarà tamin' i Abrahama. Voici la descendance d' Ismaèl, le fils d' Abraham, que lui enfanta Agar, la servante égyptienne de Sara.

      Baroka Livre de Baruch
...............
Bar 3.23 Ireo zanak' i Agara izay mitady ny fahendren' ny tany, ireo mpandranto avy any Merha sy Temàna, ireo mpivaofy fanoharana sy ireo mpikaroka fahamalinana, tsy misy nahalala izay làlan' ny fahendrena, na nahatadidy ny sakeli-dàlany akory. les fils d' Agar en quête d' intelligence ici-bas, les marchands de Madiân et de Téma, les diseurs de paraboles et les chercheurs d' intelligence n' ont pas connu la voie de la sagesse, ne se sont pas rappelés ses sentiers.

  Letter to the Galatians Galatianina Galata Épître de Saint Paul aux Galates
...............
Gal / Ga 4.24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Ary izany dia azo atao fanoharana; fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa; ny anankiray avy tamin' ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin' ny fahandevozana, dia Hagara izany. Ohatra amin' ny fanekena roa izy roa vavy ireo: ny iray moa, avy amin' ny tendrombohitr' i Sinai, miteraka ho amin' ny fanandevozana, dia Agara izany Il y a là une allégorie : ces femmes représentent deux alliances ; la première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude : c' est Agar
Gal / Ga 4.25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin' i Jerosalema ankehitriny; fa andevo izy mbamin' ny zanany. (satria Agara no fiantso ny tendrobohitr' i Sinai any Arabia), ary Agara dia ohatra amin' i Jerosalema ankehitriny, fa samy andevo izy sy ny taranany. car le Sinaï est en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait est esclave avec ses enfants.