Chapters and verses mentioning Bana

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 4.2 And Saul' s son had two men that were captains of bands: the name of the one was Baanah, and the name of the other Rechab, the sons of Rimmon a Beerothite, of the children of Benjamin: (for Beeroth also was reckoned to Benjamin. Ary nisy roa lahy, lehiben' ny mpitohan' ny zanakalahin' i Saoly, Bana no anaran' ny iray, ary Rekaba no anaran' ny iray, samy zanak' i Rimona Berotita tamin' ny taranak' i Benjamina (fa Berota koa natao ho isan' ny an' i Benjamina; Roa no lehiben' ny antokon' olon' ny zanakalahin' i Saola, dia Baanà ny anankiray, ary Rekaba ny anankiray, samy zanak' i Remona avy ao Berota amin' ny taranak' i Benjamina. Fa natao isan' i Benjamina koa Berota, Or le fils de Saül avait deux chefs de bandes, qui s' appelaient, l' un Baana et le second Rékab. Ils étaient les fils de Rimmôn de Béérot et Benjaminites, car Béérot aussi est attribuée à Benjamin.
...............
2Sm / 2Sam 4.5 And the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Baanah, went, and came about the heat of the day to the house of Ishbosheth, who lay on a bed at noon. Ary Rekaba sy Bana, zanak' i Rimona Berotita, nandeha; ka rehefa nafana ny andro, dia tonga tao an-tranon' Isboseta, tamin' ilay izy nandriandry tamin' ny antoandro iny. Ary tonga Rekaba sy Baanà zanak' i Remona avy any Berota, ka nony tamin' ilay andro nigaingaina iny indrindra, dia niditra tao an-tranon' Isboseta izay nandrinandry niala sasatra tamin' ny misasaka andro. Les fils de Rimmôn de Béérot, Rékab et Baana, s'étant mis en route, arrivèrent à l' heure la plus chaude du jour à la maison d' Ishbaal, quand celui-ci faisait la sieste.
2Sm / 2Sam 4.6 And they came thither into the midst of the house, as though they would have fetched wheat; and they smote him under the fifth rib: and Rechab and Baanah his brother escaped. Ary niditra tao anaty trano Rekaba sy Bana rahalahiny haka vary, ka namely azy tamin' ny kibony, dia lasa nandositra. Nony niroso hatreo afovoan-trano haka vary izy ireo, dia nasiany tamin' ny kibony izy. Ary Rekaba sy Baanà rahalahiny dia nitsoriaka an-tsokosoko. La portière, qui mondait du blé, s'était assoupie et dormait. Rékab et son frère Baana se faufilèrent
...............
2Sm / 2Sam 4.9 And David answered Rechab and Baanah his brother, the sons of Rimmon the Beerothite, and said unto them, As the Lord liveth, who hath redeemed my soul out of all adversity, Ary hoy Davida tamin' i Rekaba sy Bana rahalahiny, zanak' i Rimona Berotita: Raha velona koa Jehovah, Izay namonjy ahy tamin' ny fahoriana rehetra, Ary hoy ny navalin' i Davida tamin' i Rekaba sy Baanà rahalahiny, zana-dRemona, avy any Berota: Velona Iaveh, izay nanafaka ahy tamin' ny loza rehetra! Mais David, s' adressant à Rékab et à son frère Baana, les fils de Rimmôn de Béérot, leur dit : " Par la vie de Yahvé, qui m' a délivré de toute détresse!
...............
2Sm / 2Sam 23.29 Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin, Haleba, zanak' i Bana Netofatita, Itahy, zanak' i Ribay, avy any Gibean' ny taranak' i Benjamina, Heleda zanak' i Baanà, avy any Netofah; Etaia zanak' i Ribaia, avy any Gabaan' ny taranak' i Benjamina; Héled fils de Baana, de Netopha. Ittaï fils de Ribaï, de Gibéa de Benjamin.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 4.12 Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Bethshean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Bethshean to Abelmeholah, even unto the place that is beyond Jokneam: Bana, zanak' i Ahiloda; azy Tanaka sy Megido ary Beti-sana rehetra, izay anilan' i Zaretana, ambanin' i Jezirela, hatrany Beti-sana ka hatrany Abela-mehola, dia hatrany ankoatr' i Jokneama no azy. Banà, zanak' i Ahiloda: azy avokoa Tanàka sy Magedao ary Betsàna rehetra, akaikin' i Sartanà, eo ambanin' i Jezraela, hatrany Betsàna rehetra, akaikin' i Sartanà, eo ambanin' i Jezraela, hatrany Betsàna, ka hatrany Abelmeholà, hatrany ambadik' i Jekimaana; Baana fils d' Ahilud, à Tanak et Megiddo jusqu' au-delà de Yoqméam, et tout Bet-Sheân au-dessous de Yizréel, depuis Bet-Sheân jusqu'à Abel-Mehola, qui est vers Çartân.
...............
1Mp 4.16 Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth: Bana, zanak' i Hosay, tany Asera sy Alota; Baanà, zanak' i Hosì, tao Asera sy Alota; Baana fils de Hushaï, dans Asher et aux falaises.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 11.30 Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite, sy Maharay Netofatita sy Heleda, zanak' i Bana Netofatita, Maharaì, avy any Netofà; Heleda zanak' i Baanà, ary Netofà; Maheraï de Netopha, Héled fils de Baana, de Netopha,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.4 And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meremota.zanak' i Oria, zanak' i Hakoza. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, zanak' i Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka, zanak' i Bana. ary teo anilany dia Merimota zanak' i Oria, zanak' i Akosa no nanamboatra; ary teo anilany dia Mosolama zanak' i Barakia, zanak' i Mesezebela, no nanamboatra; ary teo anilany dia Sadaoka zanak' i Baanà no nanamboatra; A leur suite répara Merémot, fils d' Uriyya, fils d' Haqqoç; à sa suite répara Meshullam, fils de Bérékya, fils de Meshèzabéel; à sa suite répara Sadoq, fils de Baana.
...............
Neh / Ne 7.7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this; dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia ireo niara-niverina tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana. Izao no isan' ny lehilahy tamin' ny vahoakan' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispérèt, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d' Israël
...............
Neh / Ne 10.28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding; Maloka, Harima, Bana. Anana, Melòka, Harima, Baanà. Malluk, Harim, Baana...