<-
->

Job / Jb 10:1 My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul. Maharikoriko ahy ny aiko; Hamoaka ny fitarainako aho sy hiteny noho ny fangidian' ny fanahiko Sasatry ny miaina ny fanahiko, havelako hijojojojo ny fitarainako, hiteny amim-pahorian' ny foko aho. Puisque la vie m' est en dégoût, je veux donner libre cours à ma plainte, je veux parler dans l' amertume de mon âme.
Job / Jb 10:2 I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest with me. Hanao amin' Andriamanitra hoe aho: Aza manameloka ahy; Mba ampahalalao izay anton' ny iadianao amiko aho. Hoy aho amin' Andriamanitra: Aza manameloka ahy, ampahalalao izay antony ilanao akisa aho. Je dirai à Dieu : Ne me condamne pas, indique-moi pourquoi tu me prends à partie.
Job / Jb 10:3 Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked? Mahafaly Anao va ny hampahory sy hanary ny efa nisasaranao ka hamirapiratra amin' ny fisainan' ny ratsy fanahy? Sa dia mahafaly anao ny mampahory, sy hamay ny asan' ny tananao; ka hampamirapiratra ny fanambinanao eo amin' ny fisainan' ny ratsy fanahy? Est-ce bien, pour toi, de me faire violence, de rejeter l' oeuvre de tes mains et de favoriser les desseins des méchants ?
Job / Jb 10:4 Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth? Manana maso nofo va Hianao? Na mijery tahaka ny fijerin' ny zanak' olombelona? Manana maso-nofo va hianao, sa mijery toy ny fijerin' olombelona? Aurais-tu des yeux de chair et ta manière de voir serait-elle celle des hommes ?
Job / Jb 10:5 Are thy days as the days of man? are thy years as man' s days, Tahaka ny andron' ny zanak' olombelona va ny andronao? Na tahaka ny taonan' ny olombelona ny taonanao, Toy ny andron' olombelona va ny andronao, sa toy ny taonan' ny mety maty ny taonanao, Ton existence est-elle celle des mortels, tes années passent-elles comme les jours de l' homme ?
Job / Jb 10:6 That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin? No dia mikaroka izay heloko Hianao sy mikatsaka izay fahotako, no dia karohinao ny fahadisoako, no dia henjehinao ny fahotako, Toi, qui recherches ma faute et fais une enquête sur mon péché,
Job / Jb 10:7 Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand. Na dia fantatrao aza fa tsy mba ratsy fanahy aho, ary tsy misy mahavonjy amin' ny tananao? na dia fantatrao aza fa tsy meloka aho, sady tsy misy mahafaka ahy amin' ny tananao akory koa? tu sais bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me tirer de tes mains!
Job / Jb 10:8 Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me. Ny tananao ihany no namorona ahy ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo levoninao indray aho izao. Tananao no namorona ahy sy namolavola ahy, izaho manontolo, ka tadiavinao ho levonina indray aho ity! Tes mains m' ont façonné, créé; puis, te ravisant, tu voudrais me détruire!
Job / Jb 10:9 Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again? Masina Hianao, tsarovy fa notefenao toy ny tanimanga aho, ka hamerina ahy amin' ny vovoka indray Hianao! Tsarovy fa novolavolainao toy ny tanimanga aho; ary haverinao ho amin' ny vovoka indray aho ity! Souviens-toi : tu m' as fait comme on pétrit l' argile et tu me renverras à la poussière.
Job / Jb 10:10 Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese? Tsy naidinao toy ny ronono va aho ka nampandrinao toy ny ronono-mandry? Moa tsy naidinao toy ny ronono aho, ary nampandrinao toy ny ranomandry? Ne m' as-tu pas coulé comme du lait et fait cailler comme du laitage,
Job / Jb 10:11 Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews. Eny, notafianao hoditra sy nofo aho ary norarinao tamin' ny taolana sy ny ozatra. Notafianao hoditra ama-nofo aho, ary norarinao taolana aman-kozatra. vêtu de peau et de chair, tissé en or et en nerfs ?
Job / Jb 10:12 Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit. Aina sy famindram-po no nomenao ahy; Ary ny fiahianao no niaro ny aiko. Nomenao aina amam-panambinana aho, ary noravanao tamin' ny fiahianao ny aiko. Puis tu m' as gratifié de la vie, et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle.
Job / Jb 10:13 And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee. Saingy izao no nafeninao tao am-ponao, eny, fantatro fa tao aminao izao: Kanjo izao no nafeninao tao am-ponao: hitako tsara izao izay nokendrenao: Mais tu gardais une arrière-pensée; je sais que tu te réservais
Job / Jb 10:14 If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity. Raha manota aho, dia mamantatra ahy Hianao ka tsy manafaka ahy amin' ny heloko. Raha manota aho, dia mitsikilo ahy hianao, ary tsy mamela ny hadisoako hianao. de me surveiller si je pèche et de ne pas m' innocenter de mes fautes.
Job / Jb 10:15 If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction; Raha meloka aho, dia lozako! Ary na dia marina aza aho, dia tsy ho sahy miandrandra, satria feno henatra sady mahatsiaro fahoriana aho. Meloka moa aho, dia loza ho ahy; Marina indray aho tsy sahy miandrandra akory; fa safo-kenatra aho, mahita ity fahoriako. Suis-je coupable, malheur à moi! suis-je dans mon droit, je n' ose lever la tête, moi, saturé d' outrages, ivre de peines!
Job / Jb 10:16 For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me. Fa raha sahy miandrandra aho, dia hihaza ahy tahaka ny liona masiaka Hianao; Ary hiverina indray Hianao, ka ho mahagaga ny famelinao ahy. Raha mba mitraka aho, enjehinao toy ny fanaon' ny liona, dia foteranao ampijaliana lozan-tany indray. Fier comme un lion, tu me prends en chasse, tu multiplies tes exploits à mon propos,
Job / Jb 10:17 Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me. Mbola hanangana vavolombelona vaovao mandrakariva hanameloka ahy Hianao sy hampitombo ny fahatezeranao amiko; Fahavalo mifanontona no mamely ahy. Manangam-bavolombelona vaovao hamely ahy indray hianao; dia ataonao avo sasaka ny fisafoakanao amiko, tafika mifandimby no mandroso hamely ahy. tu renouvelles tes attaques, ta fureur sur moi redouble, tes troupes fraîches se succèdent contre moi.
Job / Jb 10:18 Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me! Ka nahoana no namoaka ahy foana avy tany am-bohoka Hianao? Fa raha tsy izany, dia ho niala aina aho, ka tsy mba nisy maso nahita ahy akory. Nahoana no dia namoaka ahy tao am-bohoka hianao? dia maty eo aho, tsy ho nisy maso nahita ahy. Oh! Pourquoi m' as-tu fait sortir du sein ? J' aurais péri alors : nul oeil ne m' aurait vu,
Job / Jb 10:19 I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave. Ary efa toy ny tsy ary aho. Ka nentina avy tany an-kibo ho any am-pasana. Ka ho toy ny tsy hary akory aho, fa vao avy any an-kibon-dreny dia ho nentina tany am-pasana. je serais comme n' ayant pas été, du ventre on m' aurait porté à la tombe.
Job / Jb 10:20 Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little, Tsy vitsy va ny androko? Koa mitsahara Hianao, mihataha mba hakako aina kely, Tsy vitsy foana va ny androko? Aoka havelany aho! aoka hihemotra izy, dia haka aina kely aho, Et ils durent si peu les jours de mon existence! Place-toi loin de moi, pour me permettre un peu de joie,
Job / Jb 10:21 Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death; Dieny tsy mbola lasa tsy hiverina aho, dia ho any amin' ny tanin' ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana, alohan' ny hahalasanako tsy hiverina intsony, ho any amin' ny tanin' ny aizina aman' aloky ny fahafatesana, avant que je m' en aille sans retour au pays des ténèbres et de l' ombre épaisse,
Job / Jb 10:22 A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness. Ho any amin' ny tany maizim-pito, dia ny an' ny aloky ny fahafatesana sy ny fikorontanana, sady maizim-pito ny famirapiratana any. tany manjombona sy maizimaizin-dava, anjakan' ny fikorontanana aman' aloky ny fahafatesana sy itovian' ny fahazavana amin' ny alim-pito. où règnent l' obscurité et le désordre, où la clarté même ressemble à la nuit sombre.

<-
->