<-
->

Job / Jb 34:1 Furthermore Elihu answered and said, Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe: Dia nanohy indray Elio ka nanao hoe: Elihu reprit son discours et dit
Job / Jb 34:2 Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge. Mandrenesa ny teniko, ianareo olon-kendry; Ary mihainoa ahy, ianareo manam-pahalalana. Mandrenesa ny teniko, hianareo olon-kendry; mihainoa ahy tsara, hianareo manan-tsaina. Et vous, les sages, écoutez mes paroles, vous, les savants, prêtez-moi l' oreille.
Job / Jb 34:3 For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat. Fa ny sofina no mamantatra teny, Ary ny vava no manandrana hanina. Fa ny sofina no mamantatra ny teny, toy ny vava no manandrana ny hanina. Car l' oreille apprécie les discours comme le palais goûte les mets.
Job / Jb 34:4 Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good. Koa aoka izay rariny no hodinihintsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika. Ndeha isika hanao izay hahalalana ny rariny, sy hiara-mamantatra izay tsara. Examinons ensemble ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bien.
Job / Jb 34:5 For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment. Fa Joba efa nanao hoe: Marina aho, saingy nesorin' Andriamanitra tamiko ny rariny; Efa niteny Joba hoe: Tsy manan-tsiny aho, saingy tsy omen' Andriamanitra ny rariny. Job a dit : "Je suis juste et Dieu écarte mon droit.
Job / Jb 34:6 Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression. Marina ny ahy, nefa ampandaingainy aho; Mahafaty ny zana-tsipìka mitsatoka amiko, na dia tsy manam-pahadisoana aza aho. Nony lazaiko ny mahamarina ahy, atao ho mpandainga aho; maharary ny fery mahazo ahy, nefa tsy nanota aho. Mon juge envers moi se montre cruel; ma plaie est incurable sans crime de ma part."
Job / Jb 34:7 What man is like Job, who drinketh up scorning like water? Aiza moa no misy lehilahy tahaka an' i Joba, izay manaram-po amin' ny famingavingana toy ny fisotro rano. Moa misy olombelona tahaka an' i Joba va? Sotroiny toy ny rano ny fitenenan-dratsy an' Andriamanitra! Où trouver un homme tel que Job, qui boive le sarcasme comme l' eau,
Job / Jb 34:8 Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men. Ary tonga naman' ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin' ny ratsy fanahy? Tafakambana amin' ny mpanao ratsy izy, ary miara-mandeha amin' ny olona mpanota. fasse route avec les malfaiteurs, marche du même pas que les méchants?
Job / Jb 34:9 For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God. Fa hoy izy: Tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin' Andriamanitra. Satria izao no lazainy: Tsy misy asany amin' ny olombelona akory ny mitady fitia amin' Andriamanitra. N' a-t-il pas dit : "L' homme ne tire aucun profit à se plaire dans la société de Dieu?"
Job / Jb 34:10 Therefore hearken unto me ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity. Koa amin' izany mihainoa ahy, ianareo manam-panahy: Lavitra an' Andriamanitra ny hanao ratsy! Ary lavitra ny Tsitoha ny hanao meloka! Koa mihainoa ahy hianareo olo-manan-tsaina: Lavitra an' Andriamanitra ny hanao ny tsy fahamarinana! Lavitra ny Tsitsoha ny fanaovana ny tsy an-drariny! Aussi écoutez-moi, en hommes de sens. Qu' on écarte de Dieu le mal, de Shaddaï, l' injustice!
Job / Jb 34:11 For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways. Fa ny nataon' ny olona ihany no ampanodiaviny azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy Izy. Fa mamaly ny olona araka ny asany izy, ary mizara amin' izy tsiraray avy araka ny lalany. Car il rend à l' homme selon ses oeuvres, traite chacun d' après sa conduite.
Job / Jb 34:12 Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment. Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny Tsitoha tsy mba mamadika ny rariny. Eny iky, tsy manao ny tsy marina Andriamanitra, ny Tsitoha tsy manohitra ny rariny. En vérité, Dieu n' agit jamais mal, Shaddaï ne pervertit pas le droit.
Job / Jb 34:13 Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world? Iza moa no nanendry Azy ho Mpiadidy ny tany? Ary iza no nanorina izao tontolo izao? Zovy moa no nanendry azy ho mpanapaka ny tany? Zovy no nametraka taminy an' izao tontolo izao? Autrement qui donc aurait confié la terre à ses soins, l' aurait chargé de l' univers entier?
Job / Jb 34:14 If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath; Raha tàhiny ny tenany ihany no heveriny, ka hangoniny ho ao aminy ny fanahiny sy ny fofonainy, Raha tsy mihevitra afa-tsy ny tanany izy, ka sintoniny ho eo aminy ny fanahiny amam-pofon' aina, S' il ramenait à lui son esprit, s' il concentrait en lui son souffle,
Job / Jb 34:15 All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. Dia hiala avokoa ny ain' ny nofo rehetra, ary hiverina amin' ny vovoka ny olona. dia ho afak' aina miarak' amin' izay ny nofo rehetra, ary hody amin' ny vovoka indray ny olombelona. toute chair expirerait à la fois et l' homme retournerait à la poussière.
Job / Jb 34:16 If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words. Raha manam-pahalalana ianao, dia mandrenesa izao, ka mihainoa ny teniko Raha manan-tsaina hianao, henoy izao, mampandria sofina amin' ny feon' ny teniko: Si tu sais comprendre, écoute ceci, prête l' oreille au son de mes paroles.
Job / Jb 34:17 Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just? Moa mahay mifehy va izay tsy tia rariny? Ary Ilay marina sady mahery va no hohelohinao? fahavalon' ny rariny ve hahazo ny fahefana ambony indrindra? Sahinao helohina va ilay Marina, ilay Mahefa? Un ennemi du droit saurait-il gouverner? Oserais-tu condamner le Juste tout-puissant?
Job / Jb 34:18 Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly? (Mety va ny miteny amin' ny mpanjaka hoe: Olom-poana ianao! Ary amin' ny zanak' andriana: Ry ilay ratsy!), izay miteny amin' ny mpanjaka hoe: Olom-poana! sy amin' ny andriana hoe: Olon-tsy vanona! Lui, qui dit à un roi : "Vaurien!" traite les nobles de méchants,
Job / Jb 34:19 How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands. Dia Ilay tsy mizaha ny tavan' ny lehibe, ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asan' ny tànany avokoa izy rehetra. izay tsy mba mizaha tavan' olona amin' ny lehibe, ary tsy mijery ny manan-karena mihoatra noho ny mahantra, satria samy asan-tanany avokoa izy rehetra? n' a pas égard aux princes et ne distingue pas du faible l' homme important. Car tous sont l' oeuvre de ses mains.
Job / Jb 34:20 In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand. Maty amin' ny indray mipi-maso monja amin' ny mamatonalina ireny; Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony; Ary ny mahery dia lasa tsy esorin-tanana. Amin' ny indray mipy maso monja dia maty ireny amin' ny mamatonalina; mangozohozo eo ny firenena, dia tsy eo intsony; lasa tsy natosi-tanan' olona ny mahery. Ils meurent soudain en pleine nuit, les grands périssent et disparaissent, et il écarte un tyran sans effort.
Job / Jb 34:21 For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings. Fa ny mason' Andriamanitra dia mijery ny alehan' ny olona, ary mahita ny diany rehetra Izy. Fa mitsinjo izay alehan' ny olona ny mason' Andriamanitra, ary hitany miharihary avokoa ny diany rehetra. Car ses yeux surveillent les voies de l' homme et il observe tous ses pas.
Job / Jb 34:22 There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. Tsy misy aizina na alim-pito, Izay hieren' ny mpanao ratsy. Tsy misy aizina na aloky ny fahafatesana, azon' izay manao ny tsy marina ierena. Pas de ténèbres ou d' ombre épaisse où puissent se cacher les malfaiteurs.
Job / Jb 34:23 For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God. Fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha vao mandinika ny olona Izay tonga hotsaraina eo anatrehany. Tsy mila ny hijery fanindroany ny olona anankiray izy, mba hitondrany azy ho amin' ny fitsarana miaraka aminy. Il n' envoie pas d' assignation à l' homme, pour qu' il se présente devant Dieu en justice.
Job / Jb 34:24 He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead. Manorotoro ny olona mahery Izy, na dia tsy manadina aza, ka manangana olon-kafa hisolo azy. Fa torotoroiny tsy misy famotorana ny mahery, dia manangana ny olon-kafa izy hisolo toerana an' ireny. Il brise les grands sans enquête et en met d' autres à leur place.
Job / Jb 34:25 Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed. Koa hita amin' izany fa fantany ny asan' ireo, ka dia mamono azy amin' ny alina ho torotoro Izy. Koa fantany ny asan' ireny, ka azerany amin' ny alina ireny, dia montsamontsana. C' est qu' il connaît leurs oeuvres! Il les renverse de nuit et on les piétine.
Job / Jb 34:26 He striketh them as wicked men in the open sight of others; Tehafiny tanana tahaka ny fanao amin' ny ratsy fanahy ireo eo imason' ny vahoaka. Asiany toy ny famely ny tsy mivavaka ireny, amin' ny fitoerana izay hahatazanan' ny olona azy, Comme des criminels, il les soufflette, en public il les enchaîné,
Job / Jb 34:27 Because they turned back from him, and would not consider any of his ways: Izao no nialan' ireo tamin' Andriamanitra ka tsy nitandremany ny lalany akory, satria tamin' ireny niala taminy, sy nanda tsy hahalala ny lalany rehetra, car ils se sont détournés de lui, n' ont rien compris à ses voies,
Job / Jb 34:28 So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted. Dia ny mba hahatonga ny fitarainan' ny malahelo eo anatrehany ka hampandre Azy ny fitarainan' ny ory. dia nampiakatra ny fitarainan' ny mahantra ho eo aminy ireny, sy nahatonga azy hihaino ny fitarainan' ny tra-pahoriana. jusqu'à faire monter vers lui le cri du faible, lui faire entendre l' appel des humbles.
Job / Jb 34:29 When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only: Mangina Izy, ka iza no mahay manameloka? Ary manafin-tava Izy (ka iza no mahajery Azy?), na amin' ny firenena, na amin' ny olona tsirairay, Raha manome fiadanana izy, zovy no hitaraina amin' izany? Raha manafin-tava izy, zovy no ho afa-mahita azy, na firenena izany, na olona tsirairay no anaovany izany, Mais s' il reste immobile sans que nul ne l'ébranle, s' il voile sa face sans se laisser apercevoir, c' est qu' il prend en pitié nations et individus,
Job / Jb 34:30 That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared. Mba tsy hanjakan' ny ratsy fanahy, ary tsy ho voafandrika ny vahoaka. mba hanaperany ny fanjakan' ny tsy mivavaka ka tsy ho fandrika ho an' ny vahoaka intsony izy io? délivre un impie des filets de l' affliction,
Job / Jb 34:31 Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more: Fa moa mba efa nisy niteny tamin' Andriamanitra va nanao hoe: Efa nanandra-tena aho ka tsy hanao ratsy intsony; Moa izy va efa nilaza tamin' Andriamanitra hoe: Efa nofaizina aho, ka tsy hanota intsony, quand celui-ci dit à Dieu "Je fus séduit, je ne ferai plus le mal;
Job / Jb 34:32 That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more. Izay tsy hitako mba ampianaro ahy; Raha nanao ratsy aho, dia tsy hanao intsony? atoroy ahy izay tsy fantatro, fa raha nanao ny tsy marina aho, dia tsy hanao intsony! si j' ai péché, instruis-moi, si j' ai commis l' injustice, je ne recommencerai plus."
Job / Jb 34:33 Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest. Moa araka ny hevitrao va no hamaliany ny ataon' ny olona, no efa nandà ianao? Fa ianao no mifidy, fa tsy izaho, koa izay fantatrao no ambarao. Moa tsy maintsy ho araka ny hevitrao va no hitsaran' Andriamanitra ka hianao hahazo manifika ny teny fitsarana avoakany? Hianao anie no aoka hifidy araka izay tianao, fa tsy izaho, ambarao izay fantatrao. Est-ce que, d' après toi, il devrait punir, puisque tu rejettes ses décisions? Comme c' est toi qui choisis et non pas moi, fais-nous part de ta science.
Job / Jb 34:34 Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me. Ny olona manam-panahy hilaza amiko, ary ny olon-kendry izay mihaino ahy hanao hoe: Izay olona manan-tsaina, dia hilaza amiko, mbamin' ny olon-kendry izay mihaino ahy, hanao hoe: Mais les gens sensés me diront, ainsi que tout sage qui m'écoute
Job / Jb 34:35 Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom. Miteny tsy amim-pahalalana Joba, ary ny teniny tsy amim-pahendrena. Niteny tsy amin-tsaina Joba, ary tsy misy fahendrena ny lahateniny. "Job ne parle pas avec science, ses propos manquent d' intelligence.
Job / Jb 34:36 My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men. Enga anie ka hizahan-toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaon' ny ratsy fanahy! Koa aoka hozoim-pitsapana hatramin' ny farany Joba, satria toy ny an' ny tsy mivavaka ny famaliny! Veuille donc l' examiner à fond, pour ses réponses dignes de celles des méchants.
Job / Jb 34:37 For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God. Fa ampiany fihaikana koa ny fahotany; Miteha-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro ho enti-miady amin' Andriamanitra. Ny fahotany ampiany fiodinana, mitehaka eto afovoantsika izy, ary mampitombo ny teny hanoherany an' Andriamanitra. Car il ajoute à son péché la rébellion, met fin au droit parmi nous et multiplie contre Dieu ses paroles."

<-
->