<-
->

2M 14:1 Nony afaka telo taona, ren' i Jodasa sy ny namany fa hoe: niondrana avy ao amin' ny fitodian-tsambon' i Tripoli Demetriosa zanak' i Seleokosa, nitondra miaramila maro sy andian-tsambo, Après un intervalle de trois ans, Judas et ses compagnons apprirent que Démétrius, fils de Séleucus, ayant abordé au port de Tripoli avec une forte armée et une flotte,
2M 14:2 ka nahalasa ny tany, sy namono an' i Antiokosa mbamin' i Lisiasa mpiahy azy. s'était emparé du pays et avait fait périr Antiochus et son tuteur Lysias.
2M 14:3 Nisy anankiray izay atao hoe Alsima izay efa tonga mpisorona lehibe teo aloha, saingy nandoto tena an-tsitra-po, tamin' ny andron' ny fikorontanana, ka nahalala fa tsy misy azony anatonana ny otely masina intsony, Un certain Alkime, précédemment devenu grand prêtre, mais qui s'était volontairement souillé au temps de la révolte, comprenant qu' il n' y avait pour lui de salut en aucune façon, ni désormais d' accès possible au saint autel,
2M 14:4 ka tonga nihaona tamin' ny mpanjaka Demetriosa izy, tamin' ny taona fahadimampolo amby zato, nanolotra izao ho azy: satrok' andriana volamena iray mbamin' ny sampan-drofia iray ary koa sampan' oliva vitsivitsy, araka ny fanatitra fanao amin' ny tempoly; ary tsy nanao afa-tsy izany izy aloha, tamin' io andro io. vint trouver le roi Démétrius vers l' an un, et lui offrit une couronne d' or avec une palme et, de plus, des rameaux d' olivier dus selon l' usage par le Temple; et, ce jour-là, il ne fit rien de plus.
2M 14:5 Nahita fotoana azon' ny haratsiam-panahiny hararaotiny anefa izy, dia tamin' ny niantsoan' ny mpanjaka azy ho ao amin' ny fivorian' ny mpanolo-tsaina sy nanontaniany azy ny amin' ny toetra aman-kevitry ny Jody. Mais il trouva une occasion complice de sa démence quand, l' ayant appelé dans son conseil, Démétrius l' interrogea sur les dispositions et les desseins des Juifs. Il répondit
2M 14:6 Ka hoy ny navaliny: Ireo Jody atao hoe Asideana, tarik' i Makabeo, no mpamelona ady amam-pikomiana, ary tsy zakany raha mandry fahizay ny fanjakana. "Ceux des Juifs qu' on appelle Assidéens, dont Judas Maccabée a pris la direction, fomentent la guerre et les séditions, ne laissant pas le royaume jouir du calme.
2M 14:7 Ka noho izany, rahefa voaongana tamin' ny voninahitro lovako amin' ny razako aho, izany hoe, tamin' ny fiandrianan' ny mpisorona lehibe, dia tonga teto, ary C' est pourquoi, ayant été dépouillé de ma dignité héréditaire, je veux dire du souverain pontificat, je suis venu ici,
2M 14:8 velom-paniriana marina hanohana ny hajan' ny mpanjaka aho aloha; manaraka izany, mikendry izay mba hiadanan' ny iray tanindrazana amiko aho; fa loza loatra no manjo ny firenenay manontolo, azon' ny hasahian' ireo olona ireo loatra. d' abord avec le souci sincère des intérêts du roi, ensuite en considération de nos concitoyens, car la déraison de ceux que j' ai nommés plonge toute notre race dans une grande infortune.
2M 14:9 Ary hianao, ry mpanjaka, rahefa fantatrao izany rehetra izany izao, ataovy izay hamonjena ity taninay amam-pirenenay tra-pahoriana; araka ny hamoram-po izay mahatonga anao ho mora mifankahazo amin' ny olona rehetra. Toi donc, ô roi, quand tu auras pris connaissance de chacun de ces griefs, daigne pourvoir au salut de notre pays et de notre nation menacée de toutes parts, suivant cette bienfaisance affable que tu témoignes à tout le monde,
2M 14:10 Fa raha velona koa Jodasa, tsy mety ho vita ny mampandry fehizay ny fanjakana indray. car tant que Judas sera en vie, il sera impossible à l' Etat de goûter la paix."
2M 14:11 Vao niteny toy izany izy, ny sakaizan' ny mpanjaka sisa izay nankahala an' i Jodasa vao mainka koa nampirehitra fatratra ny hatezeran' i Demetriosa. Dès qu' il eut parlé de la sorte, les autres amis du roi, hostiles à l' action de Judas, s' empressèrent d' enflammer Démétrius.
2M 14:12 Nantsoin' io niaraka tamin' izay Nikanora, izay efa nifehy ny antokon' ny elefanta, notendreny ho jeneralin' ny tafik' i Jodea, dia nasainy nandeha; Ayant aussitôt fixé son choix sur Nikanor, qui était devenu éléphantarque, il le promut stratège de Judée et le fit partir
2M 14:13 nomeny teny an-tsoratra hampamono an' i Jodasa, hampiparitaka ireo namany ary hametraka an' i Alsima ho mpisorona lehibe amin' ny tempoly mendrika hohajaina. avec l' ordre de faire périr Judas, de disperser ceux qui étaient avec lui et d' introniser Alkime grand prêtre du plus grand des sanctuaires.
2M 14:14 Nanao andiany nivory nanaraka an' i Nikanora avokoa ireo Jentily nandositra niala tamin' i Jodea teo anoloan' i Jodasa, matoky marina fa ny voina aman-doza manjò ny Jody, dia hody soa ho azy ireo kosa. Quant aux païens de Judée qui avaient fui devant Judas, ils se rassemblèrent par troupes autour de Nikanor, pensant bien que l' infortune et le malheur des Juifs tourneraient à leur propre avantage.
2M 14:15 Nony ren' ny Jody ny hihavian' i Nikanora sy hamelezan' ny Jentily dia nihosim-bovoka izy, sy nivavaka tamin' ilay nanorina ny vahoakany ho mandrakizay sy niaro tsy tapaka ny lovany, tamin' ny famantarana miharihary. Informés de l' arrivée de Nikanor et de l' agression des païens, les Juifs répandirent sur eux de la poussière et implorèrent Celui qui avait constitué son peuple pour l'éternité et qui ne manquait jamais de secourir son propre héritage avec des signes manifestes.
2M 14:16 Vao nobaikoin' ny lehibeny izy dia niainga niaraka tamin' izay, ka nandraikitra ady tamin' ny fahavalo tao am-bohitr' i Desao. Sur l' ordre de leur chef, ils partirent aussitôt du lieu où ils se trouvaient et en vinrent aux mains avec eux au bourg de Dessau.
2M 14:17 Simona rahalahin' i Jodasa no nandrafitra ny ady tamin' i Nikanora, nefa tratry ny fisehoan' ny fahavalo tampoka ka voan' ny faharesena kely ihany izy. Simon, frère de Judas, avait engagé le combat avec Nikanor, mais à cause de l' arrivée subite des adversaires, il avait subi un léger échec.
2M 14:18 Nikanora anefa nandre ny herim-pon' i Jodasa sy ny namany, mbamin' ny fahasahiana niadian' izy ireo ho an' ny tanindrazany, ka natahotra ny hanankina ny raharaha amin' ny fitsarana amin' ny ady. Toutefois, apprenant quelle était la valeur de Judas et de ses compagnons, leur assurance dans les combats livrés pour la patrie, Nikanor craignit de s' en remettre au jugement par le sang.
2M 14:19 Dia nirahiny Posidoniosa sy Teodota ary Matatiasa hanolotra ny tànany amin' ny Jody sy handray ny azy. Aussi envoya-t-il Posidonius, Théodote et Mattathias pour tendre la main aux Juifs et recevoir la leur.
2M 14:20 Nony ela no nandinihan' ny jeneraly ny fanekena naposaka dia nambarany tamin' ny tafika rehetra, ka rahefa niharihary fa miray hevitra avokoa izy rehetra no vao nekena ny hifampiraharahana. Après un examen approfondi des propositions, le chef les communiqua aux troupes, et, les avis ayant été unanimes, elles manifestèrent leur assentiment au traité.
2M 14:21 Nisy andro anankiray notendrena hihaonan' izy roa lahy samy lohany mitokana, dia nankao Jodasa ary sezam-boninahitra no napetraka ho azy ireo. On fixa un jour où les chefs s' aboucheraient en particulier. De part et d' autre s' avança un véhicule; on plaça des sièges d' honneur.
2M 14:22 Nisy miaramila mitam-piadiana anefa, napetrak' i Jodasa tao amin' ny fitoerana tsara rahateo, fandrao misy famadihana tampoka avy amin' ny fahavalo. Judas avait aposté aux endroits favorables des gens en armes, prêts à intervenir en cas de perfidie soudaine de la part des ennemis. Dans leur entretien ils se mirent d' accord.
2M 14:23 Nitoetra andro vitsivitsy tao Jerosalema Nikanora, tsy nanao ny tsy marina na dia kely aza, nalefany hody avokoa ny vahoaka nivory nitsitokotoko. Nikanor séjourna à Jérusalem sans y rien faire de déplacé. Au contraire, il renvoya ces foules qui, par bandes, s'étaient groupées autour de lui.
2M 14:24 Nifankahazo toy ny sakaiza fatratra tamin' i Jodasa izy ary voasintona hiraiki-po aminy mihitsy aza. Il avait sans cesse Judas devant les yeux, éprouvant pour cet homme une inclination de coeur.
2M 14:25 Notaritiny hanam-bady izy mba hiteraka; dia nanambady tokoa Jodasa ka nivelona tamim-piadanana sy niarana tamin' ny fiainana. Il l' engagea à se marier et à avoir des enfants. Judas se maria, goûta la tranquillité, jouit de la vie.
2M 14:26 Nahita ity fisakaizana nanjaka tamin' izy ireo Alsima, ka nokopiaziny ny fanekena natao, dia lasa izy nankany amin' i Demetriosa nilaza taminy fa manao hevitra mifanohitra amin' izay hanasoa ny fanjakana Nikanora, satria Jodasa fahavalon' ny fanjakana indray no notendreny hisolo azy. Alkime, voyant leur bonne entente, et s'étant procuré une copie du traité conclu, s' en vint chez Démétrius et lui dit que Nikanor avait des idées contraires aux intérêts de l' Etat, car l' adversaire même de son royaume, Judas, il l' avait promu diadoque.
2M 14:27 Nisamontitra ny mpanjaka tamin' izany; nentanin' ny endrikendrik' ilay tsy misoro-doza io izy, ka nanoratra ho an' i Nikanora nilaza ny tsy fankasitrahany velively ny fanekena natao, sy nandidy azy handefa faingana an' i Makabeo migadra, ho any Antiokia. Le roi entra en fureur et, excité par les calomnies de ce misérable, il écrivit à Nikanor, lui déclarant qu' il éprouvait un grand déplaisir de ces conventions et lui donnant l' ordre d' envoyer sans retard à Antioche le Maccabée chargé de chaînes.
2M 14:28 Nivarahontsana foana Nikanora no nandray izany taratasy izany; mafy aminy loatra ny hamadika ny fanekena efa raikitra, sady tsy nanao ny tsy marina na dia kely aza Jodasa. Au reçu de ces lignes, Nikanor fut bouleversé, car il lui en coûtait de violer les conventions avec un homme qui n' avait commis aucune injustice.
2M 14:29 Tsy azony atao anefa ny manohitra ny mpanjaka, ka dia izay fotoana tsara hanatanterahany ny didiny, amin' ny tetik' ady, no notadiaviny. Mais comme il n'était pas facile de s' opposer au roi, il épiait une occasion favorable pour accomplir cet ordre au moyen d' un stratagème.
2M 14:30 Makabeo kosa tetsy an-daniny nahita fa niolonolona taminy Nikanora ary nihanangatsiaka ny fifankahazoany taminy an-davanandro; dia nahalala fa tsy fambara tsara velively izany fangatsiaham-po izany ka namory ny maro tamin' izay momba azy izy dia nihataka tamin' i Nikanora. De son côté, Maccabée, remarquant que Nikanor se comportait plus sèchement à son égard et que son abord ordinaire se faisait plus rude, pensa qu' une telle sévérité ne présageait rien de très bon. Il rassembla donc un grand nombre de ses partisans et se déroba à Nikanor.
2M 14:31 Vao hitan' i Nikanora fa voasingotry ny herim-pikasan' i Jodasa izy, dia nankao amin' ny tempoly mendrika hohajaina sy masina izy, raha ilay nanatitra ny sorona fanao iny ireo mpisorona ka nandidy azy ireo hanolotra izany lehilahy izany aminy. Quand l' autre reconnut qu' il avait été joué de belle manière par cet homme, il se rendit au Sanctuaire très grand et saint pendant que les prêtres offraient les sacrifices accoutumés, et commanda de lui livrer cet homme.
2M 14:32 Nony nilaza marina tamim-pianianana ireo fa tsy mahalala izay misy ny lehilahy tadiaviny akory, dia naninji-tànana tamin' ny tempoly Nikanora, Comme ils assuraient avec serment qu' ils ne savaient où était l' homme qu' il cherchait,
2M 14:33 sady nianiana nanao hoe: Raha tsy atolotrareo ahy migadra Jodasa, ity fitoerana masin' Andriamanitra ity hofongorako hitovy amin' ny tany, ny otely ho ravako, ary tempoly kanto ho an' i Bakosa no hatsangako eto. Nikanor leva la main droite vers le Temple et affirma avec serment : "Si vous ne me livrez pas Judas enchaîné, je raserai cette demeure de Dieu, je détruirai l' autel, et, au même endroit, j'élèverai à Dionysos un sanctuaire splendide."
2M 14:34 Avy niteny izany izy, dia lasa. Ny mpisorona kosa tetsy an-daniny nanangan-tànana niandrandra ny lanitra, niantso ilay niady ho an' ny firenentsika izay ela izay, nanao hoe: Sur de telles paroles, il se retira. Mais les prêtres tendirent de leur côté les mains vers le ciel, implorant en ces termes Celui qui a toujours combattu pour notre nation
2M 14:35 Tompo ô, tsy mila na inona na inona hianao, nefa sitrakao ho eto afovoanay ny tempoly honenanao. "O toi Seigneur, qui n' as besoin de rien, il t' a plu que le Temple où tu habites se trouve au milieu de nous.
2M 14:36 Koa ankehitriny, ry Tompo masina amin' ny fahamasinana rehetra, arovy tsy ho voan' ny loto na inona na inona ity fonenana vao avy nodiovina ity. Maintenant donc, Seigneur saint de toute sainteté, préserve pour jamais de toute profanation cette Maison qui vient d'être purifiée."
2M 14:37 Ary nampangaina tamin' i Nikanora ity olona anankiray atao hoe Razisa, anankiray amin' ny loholon' i Jerosalema, lehilahy tia ny iray tanindrazana aminy izy io, sady tsara laza indrindra, ka natao hoe rain' ny Jody, noho ny soa nataony. On dénonça alors à Nikanor un des anciens de Jérusalem nommé Razis, homme zélé pour ses concitoyens, jouissant d' un excellent renom et qu' on appelait Père des Juifs à cause de son affection pour eux.
2M 14:38 Fa tamin' ny andro tany aloha, izay tsy maintsy ho nihatahana tsy hifankahazoana akory amin' ny mpanompo sampy, dia nahatarika fiampangana azy ho manaraka ny fivavahan' ny Jody izy ary tamim-paharetana tsy azo nohozongozonina no nanaovany vy very ny tenany aman' ainy ho an' ny fivavahan' ny Jody. Inculpé de Judaïsme dans les premiers temps de la révolte, il avait exposé avec toute la constance possible son corps et sa vie pour le Judaïsme.
2M 14:39 Tian' i Nikanora ny haneho famantaran' ny fankahalany ny Jody, ka miaramila diman-jato lahy mahery no nirahiny hisambotra azy; En vue de montrer la malveillance qu' il nourrissait à l'égard des Juifs, Nikanor envoya plus de 500 soldats pour l' arrêter,
2M 14:40 satria tsy nisalasalany akory fa fahavoazana lehibe ho an' ny Jody ny fisamborana azy. car il ne doutait pas que faire disparaître cet homme ne fût un grand coup porté aux Juifs.
2M 14:41 Efa ho azon' io antoko-miaramila io ny tilikambo, efa hidirany an-keriny ny efitra fidirana ary efa nahazo baiko handoro azy sy hanakila ny varavarana izy ireo; kanjo nony efa ndeha hisambotra an-dRazisa izy, niantoraka tamin' ny sabany izy, Comme ces troupes étaient sur le point de s' emparer de la tour et forçaient le porche, l' ordre étant donné de mettre le feu et de brûler les portes, Razis, cerné de toutes parts, dirigea son épée contre lui-même;
2M 14:42 fa naleony maty amim-boninahitra toy izay voasambotry ny tanan' olo-meloka, sy iharan' ny fanevatevana tsy mendrika ny fiandrianany. il choisit noblement de mourir plutôt que de tomber entre des mains criminelles et de subir des outrages indignes de sa noblesse.
2M 14:43 Nikoropaka loatra anefa izy, ka tsy voa tamin' ny faritra mety hahafaty ny tenany; nony nahita ity vahoaka nibosesika teo amin' ny varavarana izy, nihazakazaka tamin-kerim-po nankany an-tampon' ny manda, dia nivarina an-kasahiana teo amin' ny vahoaka. Son coup ayant manqué le bon endroit, dans la hâte du combat, et les troupes se ruant à l' intérieur des portes, il courut allègrement en haut de la muraille et se précipita avec intrépidité sur la foule.
2M 14:44 Nisava niaraka tamin' izay izy rehetra, ka nisy fitoerana nanjary foana teo, dia teo afovoan' io izy no nianjera. Tous s'étant reculés aussitôt, il s' en vint choir au milieu de l' espace vide.
2M 14:45 Mbola velona izy ary nirehitra ny fony, ka niarina, nanorika tamin' ny tenany rehetra ny ra, ary na dia voaràtra mahatsiravina aza izy dia nihazakazaka namakivaky ny vahoaka, nitsangana teo ambonin' ny vatolampy anankiray, nijoro teo, Respirant encore, et enflammé d' ardeur, il se releva tout ruisselant de sang et, malgré de très douloureuses blessures, il traversa la foule en courant. Enfin, debout sur une roche escarpée,
2M 14:46 ary efa lany ra mihitsy, dia noraotiny ny tsinainy ka natsipiny tamin' ny tànany tao amin' ny vahoaka, dia nangataka tamin' ny Tompon' ny aina amam-panahy izy, mba hamerina izany aminy, indray andro any; toy izany no nahafatesany. et déjà tout à fait exsangue, il s' arracha les entrailles et, les prenant à deux mains, il les projeta sur la foule, priant le maître de la vie et de l' esprit de les lui rendre un jour. Ce fut ainsi qu' il mourut.

<-
->