<-
->

2M 8:1 Tamin' izany Jodasa Makabeo sy ireo namany, dia niditra an-tsokosoko tamin' ny tanàna, niantso ny havany hiaraka aminy, sy nandray izay tsy nivadika tamin' ny fivavahana Jody, hikambana aminy, ka nahavory miaramila sahabo ho enina arivo. Or Judas appelé aussi Maccabée et ses compagnons, s' introduisant secrètement dans les villages, appelaient à eux leurs frères de race, et, s' adjoignant ceux qui demeuraient fermes dans le Judaïsme, ils en rassemblèrent jusqu'à 6.000.
2M 8:2 Nitalaho tamin' ny Tompo izy ireo hitsinjo ity vahoakany, hosihosen' ny olona rehetra, hangoraka ity tempoliny lotoin' ny mpankahala ny fivavahana, Ils suppliaient le Seigneur d' avoir les yeux sur le peuple que tout le monde accablait, d' avoir pitié du Temple profané par les hommes impies,
2M 8:3 hiantra izato tanàna ravana, efa hitovy tantana amin' ny tany; hihaino ny feon' ny ra nalatsaka, izay mitaraina aminy, d' avoir compassion de la ville en train d'être détruite et réduite au niveau du sol, d'écouter le sang qui criait jusqu'à lui,
2M 8:4 hahatsiaro ny namonoana tsy an-drariny an' ireo zaza tsy manan-tsiny sy ny faniratsirana nafitsoka ny anarany, ka haneho ny fankahalany an' ireo ratsy fanahy. de se souvenir aussi du massacre criminel des enfants innocents et de se venger des blasphèmes lancés contre son nom.
2M 8:5 Nony nahazo miaramila betsaka tarihiny i Makabeo, dia tsy azon' ny firenena noresena izy, satria efa niova ho famindram-po ny hatezeran' ny Tompo. Une fois à la tête d' un corps de troupe, le Maccabée devint désormais invincible aux nations, la colère du Seigneur s'étant changée en miséricorde.
2M 8:6 Nosovohiny tampoka ny tanàna amam-bohitra, dia nodorany, ary notanany ireo fitoerana tsara indrindra, ka nataony resy ny fahavalo betsaka. Tombant à l' improviste sur des villes et des villages, il les brûlait; occupant les positions favorables, il infligeait à l' ennemi de très lourdes pertes.
2M 8:7 Ny alina indrindra no nofidiny, handreseny moramora kokoa amin' izany karazam-pandresena izany. Niely hatraiza hatraiza ny lazan' ny herim-pony. Pour de telles opérations, il choisissait surtout la complicité de la nuit, et la renommée de sa vaillance se répandait partout.
2M 8:8 Tsy ela dia hitan' i Filipo, ny fandrosoan' ity lehilahy mbamin' ny fandresena miha-matetika azony, ka nanoratra izy ho any amin' i Ptolemea, komandin' ny miaramilan' i Sele-Siria sy Fenisia, mba hamonjy ny mpanjaka amin' ny raharahany. Voyant cet homme s' affirmer peu à peu et remporter des succès de plus en plus fréquents, Philippe écrivit à Ptolémée, stratège de Coelé-Syrie et Phénicie, de venir au secours des affaires du roi.
2M 8:9 Tsy niandry Ptolemea fa raikitra nanao ny raharaha teo no ho teo, ka naniraka an' i Nikanora zanak' i Patrokla, iray amin' ireo sakaizan' ny mpanjaka voalohandohany nitondra miaramila roa alina, fara-fahakeliny, avy amin' ny firenen-tsamihafa, handringanany ny firenen' ny Jody manontolo; nomeny azy ho mpanampy koa Gorjiasa, jeneraly zatra fatratra amin' ny zavatra momba ny ady. Ayant fait choix de Nikanor, fils de Patrocle, du rang des premiers amis, le roi l' envoya sans retard, à la tête d' au moins 20.000 hommes de diverses nations, pour qu' il exterminât la race entière des Juifs. Il lui adjoignit Gorgias, général de métier rompu aux choses de la guerre.
2M 8:10 Natoky mihitsy Nikanora fa hahavonona talenta roa arivo ho an' ny mpanjaka amin' ny vidim-babo halaina ao amin' i Jodea izay tentin' ny hetra haloa amin' ny Romana. Nikanor comptait, à part lui, acquitter au moyen de la vente des Juifs qu' on ferait prisonniers, le tribut de 2.000 talents dû par le roi aux Romains.
2M 8:11 Dodona erý izy nandefa fiantsoana amin' ny tanàna amoron-dranomasina, ho tonga hividy andevo Jody, sady nampanantena fa hataony talenta iray amin' izy ireo ny sivy folo aminy, tsy nonofisiny akory izay famaliana avy amin' ny Tsitoha vao hanjò azy. Il s' empressa d' envoyer aux villes maritimes une invitation à venir acheter des esclaves juifs, promettant de leur en livrer 90 pour un talent; il ne s' attendait pas à la sanction qui devait s' ensuivre pour lui de la main du Tout-Puissant.
2M 8:12 Vao nandre ny dian' i Nikanora Jodasa dia nampandrenesiny an' ireo namany fa akaiky ny fahavalo. La nouvelle de l' avance de Nikanor parvint à Judas. Quand celui-ci eut averti les siens de l' approche de l' armée ennemie,
2M 8:13 Ka ny sasany, raiki-tahotra sy tsy ampy finoana ny fahamarinan' Andriamanitra, dia nitsoaka nandositra any an-tany hafa; les lâches et ceux qui manquaient de foi en la justice de Dieu prirent la fuite et gagnèrent d' autres lieux.
2M 8:14 ny sasany nivarotra izay sisa teo an-tànany rehetra, sady nivavaka tamin' ny Tompo koa hanafaka azy amin' i Nikanora mpankahala ny fivavahana, izay efa nivarotra azy sahady, talohan' ny haharaiketan' ny ady; Les autres vendaient tout ce qui leur restait et priaient le Seigneur de les délivrer de l' impie Nikanor qui les avait vendus avant même que la rencontre eût lieu
2M 8:15 na dia tsy noho ny amin' izy ireo aza, dia noho ny fiheverana ny fanekena natao tamin' ny razany ahay, ary noho ny anarany masina sy lehibe efa voa-antso tamin' izy ireo. sinon à cause d' eux, du moins en considération des alliances conclues avec leurs pères et parce qu' ils portaient eux-mêmes son nom auguste et plein de majesté.
2M 8:16 Novorin' i Makabeo ny sisa tafajanona taminy, nisy enina arivo lahy no isany, dia namporisihiny tsy hatahotra, na hihorohoro amin' izay hamaroan' ny firenena tamy hamely azy tsy an-drariny, fa hiady amin-kerim-po, Maccabée, ayant donc réuni ses hommes au nombre de 6.000, les exhorte à ne pas être frappés de crainte devant les ennemis et à n' avoir cure de la multitude des païens qui les attaquent injustement, mais à combattre avec vaillance,
2M 8:17 ka hany hatrehina, dia ny fandoroana tsy mendrika nafitsok' ireo ny fitoerana masina, ny fanazimbazimbana ny tanàna noravany, mbamin' ny fanafoanana ny fomba nentin-drazana. ayant devant les yeux l' outrage qu' ils ont commis contre le lieu saint et le traitement indigne infligé à la ville bafouée, enfin la ruine des usages traditionnels.
2M 8:18 Izy ireo, hoy izy, mitoky amin' ny fiadiana sy ny fikatrohana amin-kasahiana; fa isika kosa, mametraka ny fitokiantsika amin' Andriamanitra, Tompon' ny zavatra rehetra, mahay manakorontana ireo tamy hamely antsika sy izao tontolo izao aza, amin' ny baiko iray monja. "Eux, ajouta-t-il, se fient aux armes et aux actes audacieux, tandis que nous autres, nous avons placé notre confiance en Dieu, le Tout-Puissant, capable de renverser en un clin d' oeil ceux qui marchent contre nous, et avec eux le monde entier."
2M 8:19 Dia novisavisainy teo anatrehan' izy ireo ny ohatry ny fiarovan' Andriamanitra fahataloha; ny naharingana ny miaramila valo alina sy iray hetsy tamin' ny andron' ny Senakeriba; Il leur énuméra les cas de protection dont leurs aïeux furent favorisés, celui qui eut lieu sous Sennachérib, comment avaient péri 180.000 hommes;
2M 8:20 tamin' ny ady tamin' ny Galata, tany Babilonia, valo arivo lahy monja no isan' ny nikatroka, nampiana Masedoniana efatra arivo, voasokera mafy dia mafy izy ireto; nefa nahafaty fahavalo roa alina sy iray hetsy, izy valo arivo lahy; noho ny vonjy azony avy any amin' ny lanitra sady nahazo voka-tsoa be vava. celui qui arriva en Babylonie dans une bataille livrée aux Galates, comment ceux qui prenaient part à l' action, en tout 8.000 avec 4.000 Macédoniens, ceux-ci étant aux abois, les 8.000 avaient détruit 120.000 ennemis, grâce au secours qui leur était venu du Ciel, et avaient fait un grand butin.
2M 8:21 Nony avy nanome toky azy ireo, tamin' izany fampahatsiarovana izany izy, sy namonon-ko faty azy ireo ho an' ny lalàna aman-tanindrazana, dia nozarainy ho antokony efatra ny tafiny. Après les avoir remplis de confiance par ces paroles, et les avoir disposés à mourir pour leurs lois et leur patrie, il divisa son armée en quatre corps.
2M 8:22 Napetrany hitakika isan-tokony avy Simona sy Josefa ary Jonatasa rahalahiny; nomeny miaramila diman-jato amby arivo avy. A la tête de chaque corps il mit ses frères Simon, Joseph et Jonathas, donnant à chacun d' eux 1.500 hommes.
2M 8:23 Fanampin' izany, nandidy an' i Eleazara izy hanao famakiana ny boky masina; rahefa izany, nomeny ny baiko hoe: Vonjin' Andriamanitra, dia nitarika ny antokony voalohany izy namely an' i Nikanora. En outre, il ordonna à Esdrias de lire le Livre saint, puis, ayant donné pour mot d' ordre : "Secours de Dieu!" il prit la tête du premier corps et attaqua Nikanor.
2M 8:24 Tonga namonjy azy ny Tsitoha ka matiny ny fahavalo mihoatra ny sivy arivo, naratrany sy noboriany ny ankabeazan' ny miaramilan' i Nikanora nataony vaky nandositra avokoa Le Tout-Puissant s'étant fait leur allié, ils égorgèrent plus de 9.000 ennemis, blessèrent et mutilèrent la plus grande partie des soldats de Nikanor et les mirent tous en fuite.
2M 8:25 Nalainy koa ny volan' ireo izay tonga hividy azy. Efa lasa lavitra ihany izy nanenjika ny mpandositra, L' argent de ceux qui étaient venus les acheter tomba entre leurs mains. S'étant attardés assez longtemps à les poursuivre, ils revinrent sur leurs pas, pressés par l' heure,
2M 8:26 vao niverina, fa voasakan' ny fotoana, satria omalin' ny sabata tamin' izay; izany no tsy nanohizany ny fanenjehana azy. car c'était la veille du sabbat, et, pour ce motif, ils ne s' attardèrent pas à leur poursuite.
2M 8:27 Ka nangoniny ny fiadian' ny fahavalo, nobaboiny izay teny aminy, dia nankalaza ny Tompo, izay namonjy azy tamin' izany andro izany, fa efa nanapa-kevitra haneho taminy ny fiandohan' ny famindram-pony. Quand ils eurent ramassé les armes des ennemis et enlevé leurs dépouilles, ils se livrèrent à la célébration du sabbat, multipliant les bénédictions et louant le Seigneur qui les avait sauvés et avait fixé à ce jour la première manifestation de sa miséricorde.
2M 8:28 Nony lasa ny sabata, nizarany tamin' ny babo ireo niharan' ny fanenjehana, ny kamboty sy ny mpitondra-tena, vao nozarainy tamin' ny samy izy mbamin' ny zanany ny sisa. Après le sabbat, ils distribuèrent une part du butin à ceux qu' avait lésés la persécution, aux veuves et aux orphelins; eux-mêmes et leurs enfants se partagèrent le reste.
2M 8:29 Vita izany dia rafitra niara-nivavaka izy ireo, nitalaho tamin' ny Tompo mpamindra fo, hihavana tanteraka amin' ny mpanompony indray. Cela fait, ils organisèrent une supplication commune, priant le Seigneur miséricordieux de se réconcilier entièrement avec ses serviteurs.
2M 8:30 Mihoatra ny roa alin-dahy no matiny koa, tamin' ny miaramila niady fehin' i Timotea sy Bakidesa ary azony tamin-kerim-po ireo trano mimanda avo. Nozarainy roa mitovy ny babo betsaka azony: ny iray toko azy; ny iray toko an' ireo nenjehina, ny kamboty, ny mpitondra-tena ary ny antitra koa. Se mesurant avec les soldats de Timothée et de Bacchidès, ils en tuèrent plus de 20.000 et emportèrent de bien hautes forteresses. Ils divisèrent leur immense butin en deux parts égales, l' une pour eux-mêmes, l' autre pour les victimes de la persécution, les orphelins et les veuves, sans oublier les vieillards.
2M 8:31 Nangoniny ny fiadiana, dia napetrany tamim-pilaminana tao amin' ny fitoerana mety; ary nentiny ho any Jerosalema ny babo sisa. Ils apportèrent un grand soin à recueillir les armes ennemies et les entreposèrent en des lieux convenables. Quant au reste des dépouilles, ils le portèrent à Jérusalem.
2M 8:32 Novonoiny ho faty Filarka, izay nomba an' i Timoteo; lehilahy ratsy fanahy loatra izy izany, nahavita ratsy be tamin' ny Jody. Ils tuèrent le phylarque qui se trouvait dans l' entourage de Timothée, homme fort impie qui avait causé beaucoup de mal aux Juifs.
2M 8:33 Raha mbola nankalaza ny fandreseny tao amin' ny renivohiny izy, ry Kallistena mbamin' ny sasany hafa kosa izay nandoro ny varavarana masin' ny tempoly dia nandositra tao an-trano kely anankiray; ka dia nodorany tao ireo, sy nomeny ny valy tandrifin' ny fametavetany ny zavatra masina. Pendant qu' ils célébraient les fêtes de la victoire dans leur patrie, ils brûlèrent ceux qui avaient mis le feu aux portes saintes et s'étaient avec Callisthène réfugiés dans une même petite maison, et qui reçurent ainsi le digne salaire de leur profanation.
2M 8:34 Nikanora ilay jiolahy safatsiroa, izay nampihavy mpandranto arivo, hividy ny Jody aminy, Le triple scélérat Nikanor, qui avait amené les mille marchands pour la vente des Juifs,
2M 8:35 dia voaetrin' ireto nataony ho osa noho izy, noho ny vonjy avy amin' ny Tompo, ka nendahany ny fitafiam-boninahitra teny aminy, dia namakivavky ny saha toy ny mpandositra izy tsy nisy mpanotrona, ary niditra tao Antiokia honjohonjon' izy irery, sady nivarilavo fa namoy ny fatiny. humilié, avec l' aide du Seigneur, par des gens qui, pensait-il à part lui, étaient ce qu' il y avait de plus bas, Nikanor, dépouillant son habit d' apparat, s' isolant même de tous les autres, fuyant à travers champs à la manière d' un esclave échappé, parvint à Antioche, ayant une chance extraordinaire alors que son armée avait été détruite.
2M 8:36 Ilay izy nampanantena hanefa ny sisan' ny hetra haloa amin' ny Romana, amin' ny vidim-babo avy any Jerosalema teo iny indrindra, no nilaza am-pahibemaso fa manana an' Andriamanitra ho mpiaro azy ny Jody, ka tsy mety maratra izy amin' izany; satria mankatò ny lalàna nandidiany azy izy ireo. Et celui qui avait promis aux Romains de réaliser un tribut avec le prix des captifs de Jérusalem proclama que les Juifs avaient un défenseur, que les Juifs étaient invulnérables par cela même qu' ils suivaient les lois que lui-même avait dictées.

<-
->