<-
->

Eze / Ez 26:1 And it came to pass in the eleventh year, in the first day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Ary tamin' ny andro voalohany amin' ny volana tamin' ny taona fahiraika ambin' ny folo dia tonga tamiko ny tenin' Jehovah nanao hoe: zananivavy. Tamin' ny taona faharaika ambin' ny folo, andro voalohan' ny volana, tonga tamiko ny tenin' ny Tompo nanao hoe: La onzième année, le premier du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
Eze / Ez 26:2 Son of man, because that Tyrus hath said against Jerusalem, Aha, she is broken that was the gates of the people: she is turned unto me: I shall be replenished, now she is laid waste: Ry zanak' olona, noho ny nandatsan' i Tyro an' i Jerosalema hoe: Hià! sakoa izay! rava ilay vavahadin' ny firenena! Mba hifindra amiko kosa izao, ka ho feno aho, fa izy kosa ho foana, Ry zanak' olona, noho ny nitenenan' i Tira momba an' i Jerosalema nataony hoe: Hià! Hià! vaky ilay vavahadin' ny firenena! aty amiko indray no todihin' ny olona; ka izaho ho feno; izy kosa efa zary efitra! - Fils d' homme, parce que Tyr a dit contre Jérusalem : " Ha! Ha! la voilà brisée, la porte des peuples; elle s' est tournée vers moi, sa richesse est détruite ",
Eze / Ez 26:3 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Tyrus, and will cause many nations to come up against thee, as the sea causeth his waves to come up. Dia izao no lazain' i Jehovah Tompo: Indro, hamely anao Aho, ry Tyro, ka hampiakatra ny firenena maro hiady aminao, tahaka ny fampiakatry ny ranomasina ny onjany. noho izany, dia izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Indro, hihaviako hianao, ry Tira! Hampiakatra firenena maro hamely anao aho, toy ny fampisondrotry ny ranomasina ny hady izy; eh bien! ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que je me déclare contre toi, Tyr. Je vais faire monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots.
Eze / Ez 26:4 And they shall destroy the walls of Tyrus, and break down her towers: I will also scrape her dust from her, and make her like the top of a rock. Ary horavan' ireo ny mandan' i Tyro, sady harodany ny tilikambony; Dia hofafako hiala aminy ny vovo-taniny, ka hataoko tahaka ny vatolampy mangadihady izy. Horavan' ireo ny mandan' i Tira, sady harodany ny tilikambony; hailiko lavitra azy ny vovo-taniny; ary hataoko toy ny vatolampy mangadihady izy; Elles détruiront les remparts de Tyr, elles abattront ses tours, j' en balaierai la poussière et j' en ferai un rocher nu.
Eze / Ez 26:5 It shall be a place for the spreading of nets in the midst of the sea: for I have spoken it, saith the Lord GOD: and it shall become a spoil to the nations. Ho famelarana harato eo amin' ny ranomasina izy; Fa Izaho no niteny izany, hoy Jehovah Tompo, ka dia ho babon' ny-firenena izy. dia ho fitoerana fanahazana harato, ao afovoan' ny ranomasina izy, fa efa niteny aho - teny marin' ny Tompo Iaveh; ka ho babon' ny firenena izy. Elle sera, au milieu de la mer, un séchoir pour les filets, car moi, j' ai parlé, oracle du Seigneur Yahvé. Elle sera la proie des nations,
Eze / Ez 26:6 And her daughters which are in the field shall be slain by the sword; and they shall know that I am the Lord. Ary ny zana-bohiny eny an-tanety dia hovonoina amin' ny sabatra; ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah. Ny zanany vavy eny an-tanety hovonoina amin' ny sabatra, ka ho fantatra fa Iaveh aho. quant à ses filles qui sont dans la campagne, elles seront tuées par l'épée, et l' on saura que je suis Yahvé :
Eze / Ez 26:7 For thus saith the Lord GOD; Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadrezzar king of Babylon, a king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen, and companies, and much people. Fa izao no lazain' i Jehovah Tompo: Indro, ho entiko avy any avaratra ho any Tyro Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, andrianan' ny andriana, mitondra soavaly sy kalesy sy mpitaingin-tsoavaly ary vahoaka betsaka. Fa izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Indro, hoentiko avy any avaratra hamely an' i Tira, Nabokodonozora mpanjakan' i Babilona, mpanjakan' ny mpanjaka, mitondra soavaly aman-kalesa, mpitaingin-tsoavaly, omba-miaramila betsaka sy vahoaka maro. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que j' amène à Tyr, venant du Nord, Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des rois, avec chevaux, chars et cavaliers, une troupe et un peuple nombreux.
Eze / Ez 26:8 He shall slay with the sword thy daughters in the field: and he shall make a fort against thee, and cast a mount against thee, and lift up the buckler against thee. Ny zana-bohitrao any an-tanety dia hovonoiny amin' ny sabatra; ary hanandratra tilikambo sy tovon-tany sady hanangana ampinga lehibe hamelezany anao izy. Hovonoiny amin' ny sabatra ny zanakao vavy eny an-tanety, hanorina manda hamelezana anao izy, hanandratra tovon-tany hamelezana anao, handahatra ny sokatra ampinga hanoherany anao. Tes filles qui sont dans la campagne, il les tuera par l'épée. Il placera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi un remblai, il dressera contre toi un bouclier,
Eze / Ez 26:9 And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers. Ary hametraka lohondry vy fandravana eo akaikin' ny mandanao izy, sady horavany amin' ny fiadiany ny tilikambonao. Hanitsy ny fikapoky ny lohondry vy ho ao amin' ny mandanao, ary handrava ny tilikambonao amin' ny farangony. il dirigera les coups de son bélier contre tes remparts, il démolira tes tours avec ses machines.
Eze / Ez 26:10 By reason of the abundance of his horses their dust shall cover thee: thy walls shall shake at the noise of the horsemen, and of the wheels, and of the chariots, when he shall enter into thy gates, as men enter into a city wherein is made a breach. Ho feno ny vovo-taniny ianao noho ny habetsahan' ny soavaliny; hihorohoro ny mandanao noho ny fikorodondrodon' ny mpitaingin-tsoavaly sy ny kodia sy ny kalesy, raha miditra eo amin' ny vavahadinao tahaka ny olona miditra amin' ny tanàna izay voabanga izy. Tsy erany ny habetsahan' ny soavaliny, ka ho tototry ny vovo-taniny hianao; ary azon' ny firodorodon' ny mpitaingin-tsoavaly, sy ny kodiarana aman-kalesa, dia hihozongozona ny mandanao, rahefa miditra amin' ny vavahadinao izy, toy ny fiditry ny olona amin' ny tanàna voabanga. Si nombreux sont ses chevaux que leur poussière te couvrira. Au bruit de sa cavalerie, de ses chariots, de ses chars, les remparts trembleront, quand il franchira tes portes comme on pénètre dans une ville par une brèche.
Eze / Ez 26:11 With the hoofs of his horses shall he tread down all thy streets: he shall slay thy people by the sword, and thy strong garrisons shall go down to the ground. Ny kitron-tsoavaliny no hanitsakitsahany ny lalambenao rehetra; ny olonao dia hovonoiny amin' ny sabatra, ary ny tsangambatonao mafy dia hianjera amin' ny tany. Ny lalam-benao rehetra, hohitsakitsahan' ny kitron-tsoavaliny; ny olonao, hovonoiny amin' ny sabatra, ary ny andrinao mafy, hazerany amin' ny tany. Des sabots de ses chevaux, il foulera toutes tes rues, il tuera ton peuple par l'épée, il jettera à terre tes stèles colossales.
Eze / Ez 26:12 And they shall make a spoil of thy riches, and make a prey of thy merchandise: and they shall break down thy walls, and destroy thy pleasant houses: and they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the water. Hobaboiny ny hirenao, horobainy ny rantonao, harodany ny mandanao, horavany ny tranonao mahafinantra; ary ny vatonao sy ny hazonao sy ny vovokao dia hataony any amin' ny rano. Ny harenanao, halainy, ny entam-barotrao, hobaboiny, ny mandanao, harodany; ny lapa soanao, hazerany, ary hariany eny amin' ny rano ny vato aman-kazonao mbamin' ny vovokao. On prendra tes richesses comme butin, on pillera tes marchandises, on abattra tes remparts, on démolira tes maisons luxueuses, on jettera à l' eau tes pierres, ton bois et ta poussière.
Eze / Ez 26:13 And I will cause the noise of thy songs to cease; and the sound of thy harps shall be no more heard. Ary hatsahatro ny feon' ny hiranao, sady tsy ho re intsony ny fanenon' ny lokanganao. Hataoko mitsahatra ny feon-kiranao, ary tsy ho re intsony ny feon-dokanganao. Je fera cesser la rumeur de tes chants, on n' entendra plus le son de tes cithares.
Eze / Ez 26:14 And I will make thee like the top of a rock: thou shalt be a place to spread nets upon; thou shalt be built no more: for I the Lord have spoken it, saith the Lord GOD. Dia hataoko toy ny vatolampy mangadihady ianao ka ho famelarana harato sady tsy haorina intsony; fa Izaho Jehovah no niteny, hoy Jehovah Tompo. Hataoko vatolampy mangadihady hianao; dia ho fitoerana fanahazana harato; tsy haorina intsony hianao; fa izaho Iaveh, efa niteny, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Je ferai de toi un rocher nu, tu deviendras un séchoir à filets et tu ne seras plus rebâtie, car moi, Yahvé, j' ai parlé, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 26:15 Thus saith the Lord GOD to Tyrus; Shall not the isles shake at the sound of thy fall, when the wounded cry, when the slaughter is made in the midst of thee? Izao no lazain' i Jehovah Tompo amin' i Tyro: Tsy hihorohoro va ny moron-dranomasina noho ny fikotrokotroky ny firodananao, raha mitrona ny voatrabaka, ary misy vonoana eo ampovoanao? Izao no lazain' ny Tompo Iaveh amin' i Tira: Ny fikotrokotroky ny fianjeranao, rahefa hidridridridry ny maratra eo aminao, rahefa handripaka ny vonoana eo afovoanao, moa va tsy hihorohoroan' ny nosy izany? Ainsi parle le Seigneur Yahvé à Tyr : Au bruit de ta chute, quand gémiront les blessés, quand sévira le carnage dans tes murs, les îles ne trembleront-elles pas ?
Eze / Ez 26:16 Then all the princes of the sea shall come down from their thrones, and lay away their robes, and put off their broidered garments: they shall clothe themselves with trembling; they shall sit upon the ground, and shall tremble at every moment, and be astonished at thee. Dia hidina hiala amin' ny seza fiandrianany ireo andrianan' ny ranomasina rehetra ka hiala akanjo sy hanaisotra ny fitadiany misoratsoratra; Hovotra no hitafiany, ka hipetraka amin' ny tany izy; ary hangovitra isaky ny indray mipi-maso izy ka ho gaga anao. Hidina hiala amin' ny seza fiandrianany ireo andrian' ny ranomasina rehetra; hanesotra ny lambany, hanala ny fitafiany misy amboradara; hitafy fangorohoroana, hitombina amin' ny tany, hangovitra isan-tapak' andro, ary ho talanjona noho ny aminao. Tous les princes de la mer descendront de leur trône, il ôteront leurs manteaux, quitteront leurs vêtements brodés. Ils se revêtiront d' effroi, ils s' assiéront par terre, ils tressailliront à tout instant et seront frappés de stupeur à cause de toi.
Eze / Ez 26:17 And they shall take up a lamentation for thee, and say to thee, How art thou destroyed, that wast inhabited of seafaring men, the renowned city, which wast strong in the sea, she and her inhabitants, which cause their terror to be on all that haunt it! Ary hanao hira fahalahelovana ny aminao izy ka hanao aminao hoe: Indrisy! rava ianao, ry ilay nonenan' ny avy any an-dranomasina! Dia ilay tanàna malaza izay nahery teo amin' ny ranomasina, dia izy mbamin' ny mponina ao, izay nampahatahotra ny mponina rehetra eo aminy! Hanao hira falahelovana anao izy, ka hanao aminao hoe: Endrey izao faharavanao izao, hianao ilay nitsangana avy amin' ny ranomasina, tanàna malaza, nahery teo amin' ny ranomasina, hianao mbamin' ny mponina teo aminao, nefa izy ireo izay nampahatahotra mafy teo iny ny mponina rehetra ao amin' ny ranomasina. Ils prononceront une complainte et te diront : Quoi! la voilà détruite, disparue des mers, la ville célèbre qui fut puissante sur la mer, elle et ses habitants qui répandaient la terreur sur tout le continent.
Eze / Ez 26:18 Now shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that are in the sea shall be troubled at thy departure. Ankehitriny dia raiki-tahotra ny amoron-dranomasina amin' ny andro hianjeranao; Eny, toran-kovitra ny nosy any an-dranomasina noho ny haharavanao. Kanjo, ankehitriny, hangovitra ny nosy, amin' ny andro hianjeranao, ary ny nosy eo amin' ny ranomasina, dia ho raiki-tahotra amin' ny iafaranao. Maintenant les îles tressaillent au jour de ta chute, les îles de la mer sont épouvantées de ta fin.
Eze / Ez 26:19 For thus saith the Lord GOD; When I shall make thee a desolate city, like the cities that are not inhabited; when I shall bring up the deep upon thee, and great waters shall cover thee; Fa izao no lazain' i Jehovah Tompo: Raha hataoko tanàna lao tahaka ireo tanàna haolo ianao, ary hampiakariko aminao ny rano lalina, ka hosaronan' ny rano be ianao, Fa izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Raha avy izay hanaovako anao ho tanàna haolo, toy ireo tanàna tsy misy mponina; rahefa hampiakariko ho eo amboninao ny rano lalina, ka hanaforan' ny ranobe anao, Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : Quand je ferai de toi une ville détruite comme les villes dépeuplées, quand je ferai monter contre toi l' abîme et que les eaux abondantes te recouvriront,
Eze / Ez 26:20 When I shall bring thee down with them that descend into the pit, with the people of old time, and shall set thee in the low parts of the earth, in places desolate of old, with them that go down to the pit, that thou be not inhabited; and I shall set glory in the land of the living; Dia hampidiniko hiaraka amin' izay mivarina any an-davaka ianao, Hankany amin' ny razana, ka hamponeniko any ambanin' ny tany ianao, dia any amin' ny fonenana efa lao hatramin' ny ela, hiaraka amin' izay mivarina any an-davaka, mba tsy honenana intsony; ary hasiako voninahitra eo amin' ny velona; dia hampidiniko hiaraka amin' ireo nivarina any an-davaka hianao, ho any amin' ireo vahoaka fahagola; ka hamponeniko any ambanin' ny tany, any amin' ny fanginginana mandrakizay, miaraka amin' ireo nivarina any an-davaka, mba tsy honenana intsony hianao; ary hanisy ravaka amin' ny tanin' ny velona aho. je te précipiterai avec ceux qui descendent dans la fosse, vers le peuple d' autrefois, je te ferai habiter dans le pays souterrain, semblable aux ruines d' autrefois, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne reviennes pas pour être rétablie au pays des vivants.
Eze / Ez 26:21 I will make thee a terror, and thou shalt be no more: though thou be sought for, yet shalt thou never be found again, saith the Lord GOD. Dia hataoko fampitahorana ianao, ka tsy ho eo intsony; Eny, hotadiavina ianao, nefa tsy ho hita intsony mandrakizay, hoy Jehovah Tompo. Hataoko zavatra mahatsiravina hianao; ary tsy hisy intsony hianao; hotadiavin' ny olona hianao, nefa tsy ho hitany intsony; - teny marin' ny Tompo Iaveh. Je ferai de toi un objet d' effroi et tu ne seras plus. On te cherchera et on ne te trouvera plus jamais, oracle du Seigneur Yahvé.

<-
->