<-
->

Eze / Ez 45:1 Moreover, when ye shall divide by lot the land for inheritance, ye shall offer an oblation unto the Lord, an holy portion of the land: the length shall be the length of five and twenty thousand reeds, and the breadth shall be ten thousand. This shall be holy in all the borders thereof round about. Ary rehefa zarainareo araka ny filokana ny tany mba ho lova, dia hisy hatokanareo ho fanatitra ho an' i Jehovah, dia anjara masina amin' ny tany; ny lavany dia indimy arivo sy roa alin' ny volotara, ary ny sakany iray alina. Ho masina any amin' ny fari-taniny rehetra manodidina izany. Rahefa mizara ny tany amin' ny filokana hianareo, hanananareo azy, dia manokàna anjara masina amin' ny tany, mba ho fanatitra ho an' ny Tompo: dimy arivo sy roa alina hakiho ny lavany, ary iray alina ny sakany; ho masina avokoa izy, manerana ny habeny amin' ny manodidina rehetra. Lorsque vous tirerez au sort pour faire échoir le pays en héritage, vous prélèverez pour Yahvé une part sacrée du pays, de vingt-cinq mille coudées de long sur vingt mille de large. Ce territoire sera sacré dans toute son étendue.
Eze / Ez 45:2 Of this there shall be for the sanctuary five hundred in length, with five hundred in breadth, square round about; and fifty cubits round about for the suburbs thereof. Ary io dia hanalana efa-joro sotera ho tany masina, dimam-jato ny lavany, ary dimanjato koa ny sakany; ary ho dimam-polo hakiho ny tany manodidina azy. Ny sasany hanaovana ny fitoerana masina, diman-jato hakiho ny lavany, diman-jato ny sakany, dia efa-joro sokera amin' ny manodidina rehetra, ary dimampolo hakiho hatao faritany manodidina azy akaiky. Sur sa superficie, il y aura pour le sanctuaire un carré de cinq cents coudées sur cinq cents, avec une marge de cinquante coudées tout autour.
Eze / Ez 45:3 And of this measure shalt thou measure the length of five and twenty thousand, and the breadth of ten thousand: and in it shall be the sanctuary and the most holy place. Eny, araka izany fandrefesana izany no handrefesanao dimy arivo amby roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany; ary ho ao amin' io ny fitoerana masina, dia ny masina indrindra. Amin' izay tany voarefy no handrefesanao dimy arivo sy roa alina ny lavany, iray alina ny sakany, ka ao no hisian' ny fitoerana masina, dia ny fitoerana masina indrindra. Sur sa superficie, tu mesureras également une longueur de vingt-cinq mille coudées sur une largeur de dix mille, là où sera le sanctuaire, le Saint des Saints.
Eze / Ez 45:4 The holy portion of the land shall be for the priests the ministers of the sanctuary, which shall come near to minister unto the Lord: and it shall be a place for their houses, and an holy place for the sanctuary. Ho anjara masina amin' ny tany izany ka ho an' ny mpisorona, mpanao fanompoam-pivavahana ao amin' ny fitoerana masina, dia izay manatona hanao fanompoam-pivavahana ho an' i Jehovah, ary ho fitoeran' ny tranony sy ho tany masina hasiana ny fitoerana masina. Ho anjara masina amin' ny tany izany, ka ho an' ny mpisorona manao fanompoana momba ny fitoerana masina sy manatona hanompo an' ny Tompo: ho fitoerana misy ny tranon' izy ireo izany, ary ho fitoerana masina misy ny fitoerana masina koa. Ce sera la portion sacrée du pays appartenant aux prêtres qui font le service du sanctuaire et qui s' approchent de Yahvé pour le servir. C' est là qu' ils pourront avoir leurs maisons et qu' ils auront un territoire consacré au sanctuaire.
Eze / Ez 45:5 And the five and twenty thousand of length, and the ten thousand of breadth shall also the Levites, the ministers of the house, have for themselves, for a possession for twenty chambers. Ary tany dimy arivo amby roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany, no ho an' ny Levita, mpanao fanompoam-pivavahana ao amin' ny trano; ho zara-tany ho azy izany efi-trano roa-polo. Dimy arivo sy roa alina hakiho ny halavany, iray alina ny sakany, no ho an' ny levita, izay manao ny fanompoana momba ny trano; hanan-tanàna ao izy, honenany ao. Une portion de vingt-cinq mille coudées de long sur dix mille de large sera réservée aux lévites, serviteurs du Temple, en propriété, avec des villes pour y habiter.
Eze / Ez 45:6 And ye shall appoint the possession of the city five thousand broad, and five and twenty thousand long, over against the oblation of the holy portion: it shall be for the whole house of Israel. Ary homenareo koa ny zara-tany ho an' ny tanàna, dimy arivo ny sakany, ary dimy arivo amby roa alina ny lavany, mifanolotra amin' ny anjara masina voatokana; ho an' ny taranak' Isiraely rehetra izany. Mamaritra dimy arivo hakiho ny sakany, dimy arivo sy roa alina ny lavany, mifanolotra amin' ny voatokana ho anjara masina, ho anjara fananan' ny tanàna; ny taranak' Israely no hanana an' izany. Vous donnerez en propriété à la ville un territoire de cinq mille coudées de large sur vingt-cinq mille de long, près de la part du sanctuaire, elle sera pour toute la maison d' Israël.
Eze / Ez 45:7 And a portion shall be for the prince on the one side and on the other side of the oblation of the holy portion, and of the possession of the city, before the oblation of the holy portion, and before the possession of the city, from the west side westward, and from the east side eastward: and the length shall be over against one of the portions, from the west border unto the east border. Ary ny mpanjaka dia homenareo tany eo andaniny roa amin' ny anjara masina voatokana sy amin' ny tany ho an' ny tanàna, dia ny mifanolotra amin' ny anjara masina voatokana sy ny mifanolotra amin' ny tany ho an' ny tanàna, hatreo amin' ny andrefana mikipaka miankandrefana, ary hatreo amin' ny atsinanana mikipaka miantsinanana; ary ny sakany, dia mifanolotra amin' ireo anjaran' ny firenena, na amin' ny andrefana na amin' ny atsinanana. Ny ho an' ny mpanapaka dia angalao eo an-daniny roa amin' izay voatokana ho anjara masina sy ny anjara fananan' ny tanàna, manaraka ny lavan' ny anjara masina sy ny lavan' ny anjara fananan' ny tanàna, ny andrefana mikipaka miankandrefana, ny atsinanana mikipaka miatsinanana, ny lavany mifanerana amin' ny lavan' ny anjara anankiray, avy amin' ny sisiny andrefana, ka hatramin' ny sisiny atsinanana. Au prince reviendra un territoire de chaque côté de la part sacrée et de la propriété de la ville, le long de la part sacrée et le long de la propriété de la ville, du côté de l' occident vers l' occident, et du côté de l' orient vers l' orient, un territoire d' une longueur égale à l' une des parts, depuis la frontière occidentale jusqu'à la frontière orientale
Eze / Ez 45:8 In the land shall be his possession in Israel: and my princes shall no more oppress my people; and the rest of the land shall they give to the house of Israel according to their tribes. Ho taniny izany, dia anjara ho azy ao amin' ny Isiraely, ary ireo mpanjaka voahosotro dia tsy hampahory ny oloko intsony, fa hahafoy ny tany ho an' ny taranak' Isiraely isam-pireneny. Izany no ho taniny sy anjara fananany eo amin' Israely; ary tsy hampahory ny vahoakako intsony ny mpanapaka, fa hamela ny tany ho an' ny taranak' Israely, arakaraka ny fokony avy. du pays. Ce sera sa propriété en Israël. Ainsi mes princes n' opprimeront plus mon peuple; ils laisseront le pays à la maison d' Israël, à ses tribus.
Eze / Ez 45:9 Thus saith the Lord GOD; Let it suffice you, O princes of Israel: remove violence and spoil, and execute judgment and justice, take away your exactions from my people, saith the Lord GOD. Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Aoka izay, ry mpanjakan' ny Isiraely! Ajanony ny halozana sy ny fampahoriana, ary manaova fitsarana sy fahamarinana; atsaharo ny fandroahanareo ny oloko, hoy Jehovah Tompo. Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Aoka izay, ry mpanapaka eo amin' Israely, mampihataha ny fampahoriana amam-pihinanam-bahoaka, manaova ny hitsiny sy ny rariny, esory tsy ho eo va ny hitsiny sy ny rariny, esory tsy ho eo amin' ny vahoakako ny fihorahanareo, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : C' en est trop, princes d' Israël! Cessez vos violences et vos rapines, pratiquez le droit et la justice, n' accablez plus mon peuple d' exactions, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 45:10 Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath. Mizana marina sy efaha marina ary bata marina no aoka hotananareo. Manaova mizàna marina, efah marina, ary bata marina. Ayez des balances justes, un boisseau juste, une mesure juste.
Eze / Ez 45:11 The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer. Hitovy fatra ny efaha sy ny bata, ary ny bata hahalany ny ampahafolon' ny homera, ary ny efaha koa dia ampahafolon' ny homera: ny homera no mariky ny fatrany. Hitovy fatra ny efah sy ny bata, ka ny efah dia ho ampahafolon' ny homera, ary ny bata ho ampahafolon' ny homera; ny homera no hangalana fatra azy. Ho roapolo gerah ny sikla. Que le boisseau et la mesure soient égaux, que la mesure contienne un dixième de muid, et le boisseau un dixième de muid. C' est à partir du muid que les mesures seront fixées.
Eze / Ez 45:12 And the shekel shall be twenty gerahs: twenty shekels, five and twenty shekels, fifteen shekels, shall be your maneh. Ny sekely dia roa-polo gera; sekely roa-polo sy dimy amby roa-polo ary dimy ambin' ny folo no ho manenareo. Ny mina ao aminareo ho roapolo sikla, dimy amby roapolo sikla, dimy ambin' ny folo sikla. Le sicle sera de vingt géras. Vingt sicles, vingt-cinq sicles et quinze sicles feront une mine.
Eze / Ez 45:13 This is the oblation that ye shall offer; the sixth part of an ephah of an homer of wheat, and ye shall give the sixth part of an ephah of an homer of barley: Izao no zavatra haloanareo: Ny ampahenin' ny efaha isaky ny homeran' ny vary tritika; ary haloanareo koa ny ampahenin' ny efaha isaky ny homeran' ny vary hordea; Izao no fanatitra hatokanareo: ampahenin' ny efah isaky ny fromenta iray homera, ampahenin' ny efah isaky ny orja iray homera. Voici l' offrande que vous prélèverez : un sixième de boisseau par muid de froment et un sixième de boisseau par muid d' orge.
Eze / Ez 45:14 Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer the tenth part of a bath out of the cor, which is an homer of ten baths; for ten baths are an homer: ary ny didy ny amin' ny diloilo (ny diloilo iray bata) dia ampahafolon' ny bata isaky ny kora; fa ny homera dia misy bata folo, satria bata folo no homera iray. Ny didy momba ny diloilo, momba ny diloilo iray bata: ampahafolon' ny bata isaky ny iray kora, izay mitovy amin' ny iray homera misy folo bata, fa folo bata no iray homera. La redevance d' huile : une mesure d' huile par dix mesures, c' est-à-dire par feuillette de dix mesures ou d' un muid, car dix mesures font un muid.
Eze / Ez 45:15 And one lamb out of the flock, out of two hundred, out of the fat pastures of Israel; for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offerings, to make reconciliation for them, saith the Lord GOD. Ary ondry iray isan-droanjato amin' ny tanin' ny Isiraely izay azon-drano no haloanareo hatao fanatitra hohanina sy fanatitra dorana ary fanati-pihavanana, mba hanaovana fanavotana ho an' ny vahoaka, hoy Jehovah Tompo. Ondry iray, avy ao amin' ny vala, isan-droan-jato eny amin' ny tany be vilona, eo amin' Israely no hatao fanatitra, sorona dorana, sorona fisaorana, hanaovana fifonana ho azy ireo, - teny marin' ny Tompo Iaveh. On prélèvera une brebis sur un troupeau de deux cents des prairies d' Israël, pour l' oblation, l' holocauste et le sacrifice de communion. Ce sera votre expiation, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 45:16 All the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel. Ny vahoaka rehetra no handoa izany ho an' ny mpanjakan' ny Isiraely. Ny vahoaka rehetra amin' ny tany no tsy maintsy manokana izany ho an' ny mpanapak' Israely. Que tout le peuple du pays soit astreint à cette redevance pour le prince d' Israël.
Eze / Ez 45:17 And it shall be the prince' s part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the sabbaths, in all solemnities of the house of Israel: he shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel. Fa ny mpanjaka kosa no hiantoka ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina ary ny fanatitra aidina amin' ny andro firavoravoana sy ny voaloham-bolana ary ny Sabata, dia amin' ny fotoam-pivavahana rehetra tandreman' ny taranak' Isiraeb; eny, izy no hiantota ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanati-Pihavanana, mba hanaovana fanavotana ho an' ny taranak' Isiraeb. Fa ny mpanapaka kosa no hiantoka ny sorona dorana, ny fanatitra, ary ny fanatitra araraka, amin' ny fety sy ny voaloham-bolana aman-tsabata, amin' ny fety lehibe rehetra ankalazain' ny taranak' Israely; izy no hamonona ny ilaina hatao sorona noho ny ota, na fanatitra, na sorona dorana, na sorona fisaorana, hanaovana fifonana ho an' ny taranak' Israely. Le prince se chargera des holocaustes, de l' oblation et de la libation pendant les fêtes, les néoménies, les sabbats et toutes les assemblées de la maison d' Israël. C' est lui qui pourvoira au sacrifice pour le péché, à l' oblation, à l' holocauste et aux sacrifices de communion pour l' expiation de la maison d' Israël.
Eze / Ez 45:18 Thus saith the Lord GOD; In the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, and cleanse the sanctuary: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Raha mby amin' ny andro voalohany amin' ny volana voalohany dia haka vantotr' ombilahy tsy misy kilema ianao ka hanadio ny fitoerana masina. Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Amin' ny volana voalohany, ny andro voalohan' ny volana, mangalà vantotr' ombalahy tsy misy kilema, ka manaova fanonerana ho an' ny fitoerana masina. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Au premier mois, le premier du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, pour ôter le péché du sanctuaire.
Eze / Ez 45:19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court. Ary hangalan' ny mpisorona ny ran' ny fanatitra noho ny ota ka hatentiny amin' ny tolan' ny trano sy amin' ny zoro efatra amin' ny rindrin' ny alitara ary amin' ny tolan' ny vavahadin' ny kianja anatiny. Hangalan' ny mpisorona ny ran' ny sorona noho ny ota, dia hateniny amin' ny tolàn' ny trano sy amin' ny zorony efatra amin' ny rindrin' ny otely ary amin' ny tolàn' ny alo-baravaran' ny kianja anatiny. Le prêtre prendra du sang de la victime pour le péché et le mettra sur les montants de la porte du Temple, sur les quatre angles du socle de l' autel et sur les montants des porches du parvis intérieur.
Eze / Ez 45:20 And so thou shalt do the seventh day of the month for every one that erreth, and for him that is simple: so shall ye reconcile the house. Ary toy izany koa no hataonao amin' ny andro fahafito amin' ny volana ho an' ny olona manota tsy nahy, na noho izy kely saina, ka dia hanao fanavotana ho an' ny trano ianareo. Toy izany koa no hataonao, amin' ny andro fahafiton' ny volana ho an' izay nanota tsy nahy, na noho ny hakelezan-tsaina; dia fifonana ho an' ny trano no hataonareo. Ainsi feras-tu le sept du mois, en faveur de quiconque a péché par inadvertance ou irréflexion. C' est ainsi que vous ferez l' expiation pour le Temple.
Eze / Ez 45:21 In the first month, in the fourteenth day of the month, ye shall have the passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten. Amin' ny andro fahefatra ambin' ny folo amin' ny volana voalohany no hanaovanareo ny Paska; andro firavoravoana hafitoana izany, ka mofo tsy misy masirasira no hohanina. Amin' ny volana voalohany, andro fahefatra ambin' ny folon' ny volana no hanaovanareo ny Paka, fety maharitra herinandro; mofo tsy misy lalivay no hohanina. Au premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera pour vous la fête de la Pâque. Pendant sept jours on mangera des pains sans levain.
Eze / Ez 45:22 And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bullock for a sin offering. Ary amin' izany andro izany ny mpanjaka dia hanatitra vantotr' ombilahy iray hatao fanatitra noho ny ota ho an' ny tenany sy ny vahoaka rehetra. Hanolotra omby iray ny mpanapaka amin' izany andro izany, hatao fanatitra noho ny ota, ho an' ny tenany sy ho an' ny vahoakan' ny tany. Ce jour-là, le prince offrira pour lui-même et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice pour le péché.
Eze / Ez 45:23 And seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the Lord, seven bullocks and seven rams without blemish daily the seven days; and a kid of the goats daily for a sin offering. Ary amin' ny andro firavoravoana hafitoana dia hanatitra fanatitra dorana isan' andro mandritra ny hafitoana ho an' i Jehovah izy, dia vantotr' ombilahy fito sy ondrilahy fito tsy misy kilema, ary osilahy iray isan' andro hataony fanatitra noho ny ota. Ary mandritra ny hafitoana amin' izany fety izany, dia hanatitra sorona dorana ho an' ny Tompo izy, dia ombalahy fito, ondralahy, tsy misy kilema, fito, isan' andro avy amin' ny andro fito, ary osilahy iray isan' andro hatao sorona noho ny ota. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à Yahvé sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et, en sacrifice pour le péché, un bouc chaque jour;
Eze / Ez 45:24 And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah. Ary hanatitra ny fanatitra hohanina koa izy, dia iray efaha isam-bantotr' ombilahy sy iray efaha isan-ondrilahy, ary diloilo eran' ny hina isan-efaha. Hanao ny fanatitra koa izy, lafarina iray efah isan' ombalahy sy iray efah isan' ondralahy, ary diloilo iray hina isan' efah. et, en oblation, il offrira une mesure par taureau et une mesure par bélier, ainsi que de l' huile, un setier par mesure.
Eze / Ez 45:25 In the seventh month, in the fifteenth day of the month, shall he do the like in the feast of the seven days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil. Amin' ny andro fahadimy ambin' ny folo amin' ny volana fahafito, amin' ny andro firavoravoana, dia hanatitra tahaka izany koa hafitoana izy, na ny fanatitra noho ny ota, na ny fanatitra dorana, na ny fanatitra hohanina, na ny diloilo. Amin' ny volana fahafito, andro fahadimy ambin' ny folon' ny volana, mandritra ny fety dia hateriny mandritra ny hafitoana, ireo sorona noho ny ota sy ireo sorona dorana, ary ireo fanatitra mbamin' io diloilo io ihany koa. Au septième mois, le quinze du mois, à l' occasion de la fête, il fera de même pendant sept jours, offrant le sacrifice pour le péché, l' holocauste, l' oblation et l' huile.

<-
->