<-
->

Eze / Ez 44:1 Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary which looketh toward the east; and it was shut. Dia nentiny niverina aho tamin' ny lalana mankamin' ny vavahady ivelany amin' ny fitoerana masina, dia ilay manatrika ny atsinanana; ka, indro, nirindrina io. Dia nentiny niverina aho, tamin' ny làlana mankamin' ny alo-baravarana ivelany amin' ny fitoerana masina mitodika miantsinanana; nikatona io. Il me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire, face à l' orient. Il était fermé.
Eze / Ez 44:2 Then said the Lord unto me; This gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter in by it; because the Lord, the God of Israel, hath entered in by it, therefore it shall be shut. Dia hoy Jehovah tamiko: Ity vavahady ity dia hirindrina ka tsy hovohana ary tsy hidiran' olona; fa efa nidiran' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, io, ka izany no hirindrinany. Ary hoy Iaveh tamiko: Hikatona ity alo-baravarana ity fa tsy hivoha na hidiran' olona akory, fa io no nidiran' ny Tompo Andriamanitr' Israely, ka hikatona izy. Yahvé me dit : Ce porche sera fermé. On ne l' ouvrira pas, on n' y passera pas, car Yahvé, le Dieu d' Israël, y est passé. Aussi sera-t-il fermé.
Eze / Ez 44:3 It is for the prince; the prince, he shall sit in it to eat bread before the Lord; he shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same. Kanefa kosa ny mpanjaka no mahazo mipetraka ao hihinan-kanina eo anatrehan' i Jehovah, satria mpanjaka izy; amin' ny lalana mankamin' ny lavarangan' ny vavahady no hidirany, ary amin' ny lalana nalehany ihany toa no hivoahany. Ary ny amin' ny mpanapaka, noho ny maha-mpanapaka azy, dia hipetraka eo izy, hihinan-kanina eo anatrehan' ny Tompo; eo amin' ny efitrano fidirana ho ao amin' ny alo-baravarana no hidirany, ary eo amin' io làlana io ihany koa no hivoahany. Mais le prince, lui, s' y assiéra pour y prendre son repas en présence de Yahvé. C' est par le vestibule du porche qu' il entrera et c' est par là qu' il sortira.
Eze / Ez 44:4 Then brought he me the way of the north gate before the house: and I looked, and, behold, the glory of the Lord filled the house of the Lord: and I fell upon my face. Dia nentiny nankamin' ny vavahady avaratra ho eo anoloan' ny trano koa aho, dia hitako fa, indro, feno ny voninahitr' i Jehovah ny tranon? i Jehovah; ka dia nikarapoka nihohoka aho. Nony avy eo, nentiny mankamin' ny alo-baravarana avaratra aho, eo anoloan' ny trano; ka nahita ny voninahitry ny Tompo nameno ny trano, dia niankarapoka nihohoka aho. Il m' emmena par le porche septentrional, devant le Temple. Je regardai, et voici que la gloire de Yahvé emplissait le Temple de Yahvé, alors je tombai la face contre terre.
Eze / Ez 44:5 And the Lord said unto me, Son of man, mark well, and behold with thine eyes, and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the ordinances of the house of the Lord, and all the laws thereof; and mark well the entering in of the house, with every going forth of the sanctuary. Ary hoy Jehovah tamiko: Ry zanak' olona, mandiniha tsara, ka mijere amin' ny masonao, ary aoka hohenoin' ny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin' ny didy sy ny lalàna rehetra amin' ny tranon' i Jehovah; ary diniho tsara ny fidirana amin' ny trano sy ny fivoahana rehetra avy ao amin' ny fitoerana masina. Ary hoy Iaveh tamiko: Ry zanak' olona, mitandrema tsara, mijere amin' ny masonao, mihainoa amin' ny sofinao, izay rehetra holazaiko aminao ny amin' ny fandaharana rehetra momba ny tranon' ny Tompo sy momba ny lalàny rehetra. Tandremo tsara ny amin' izay tsy maintsy miditra ho ao an-tranon' ny Tompo, amin' ny fivoahana rehetra avy ao amin' ny fitoerana masina. Yahvé me dit : Fils d' homme, fais attention, regarde bien et écoute de toutes tes oreilles ce que je vais t' expliquer : ce sont toutes les dispositions du Temple de Yahvé et toutes ses lois. Tu feras bien attention à l' admission dans le Temple et à ceux qui sont exclus du sanctuaire.
Eze / Ez 44:6 And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; O ye house of Israel, let it suffice you of all your abominations, Ary lazao amin' ireo maditra, dia ny taranak' Isiraely hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Aoka izay ny fahavetavetanareo, ry taranak' Isiraely! Lazao amin' ireo mpiodina amin' ny taranak' Israely hoe: Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Aoka izay ny fahavetavetanareo rehetra, ry taranak' Israely, Et tu diras aux rebelles de la maison d' Israël : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. C' en est trop de toutes vos abominations, maison d' Israël,
Eze / Ez 44:7 In that ye have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised in heart, and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations. dia ny nitondranareo vahiny tsy mifora fo na nofo hitoetra ao amin' ny fitoerako masina mba handoto ny tranoko tamin' ny nanateranareo ny haniko, dia ny sabora sy ny rà, ka dia nivadika ny fanekeko ireo ho fanampin' ny fahavetavetanareo rehetra; dia ny nitondranareo ny taranaky ny hafa firenena, tsy mifora fo na mifora nofo akory, ho eo amin' ny fitoerako masina, mba handoto ny tranoko, tamin' ny nanateranao ny anjara haniko, na ny sabora na ny ra; ka dia nivadika ny fanekeko ireo, tamin' ny fahavetavetanareo rehetra. lorsque vous avez introduit des étrangers incirconcis de coeur et incirconcis de corps pour s' installer dans mon sanctuaire et pour profaner mon Temple, lorsque vous avez offert ma nourriture, la graisse et le sang, et que vous avez rompu mon alliance. Par toutes vos abominations!
Eze / Ez 44:8 And ye have not kept the charge of mine holy things: but ye have set keepers of my charge in my sanctuary for yourselves. ary tsy nitandrina ny anjara-raharaha ny amin' ny fitoerako masina ianareo, fa efa nanendry izay ho mpitandrina ny anjara-raharaha ao amin' ny fitoerana masina hisolo anareo. Hianareo tsy nanefa ny fanompoana momba ireo zavatra masina; fa ireo hafa firenena no notendrenareo hanao ny fanompoana ahy ao amin' ny fitoerako masina, hahitanareo soa. Au lieu d' assurer le service de mes choses saintes, vous avez chargé quelqu' un d' assurer le service dans mon sanctuaire à votre place.
Eze / Ez 44:9 Thus saith the Lord GOD; no stranger, uncircumcised in heart, nor uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary, of any stranger that is among the children of Israel. Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Ny vahiny tsy mifora fo sy nofo rehetra izay ao amin' ny zanak' Isiraely dia tsy misy hahazo miditra ao amin' ny fitoerako masina. Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Tsy misy hiditra ao amin' ny fitoerako masina amin' ireo taranaky ny hafa firenena tsy mifora fo na mifora nofo akory, rahefa mety ho taranaky ny hafa firenena eo amin' ny zanak' Israely. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Aucun étranger incirconcis de coeur et incirconcis de corps n' entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui sont au milieu des Israélites.
Eze / Ez 44:10 And the Levites that are gone away far from me, when Israel went astray, which went astray away from me after their idols; they shall even bear their iniquity. Ary na dia ny Levita aza, izay nanalavitra Ahy tamin' ny nivilian' ny Isiraely, izay nivily niala tamiko ka nanaraka ny sampiny, dia hitondra ny helony izy. Izao koa: Ireo levita nanalavitra ahy, tamin' ny andro nivilian' Israely, izay nivily nanalavitra ahy, mba hanarahany ny sampiny vetaveta, dia hitondra ny helony. Quant aux lévites, qui se sont éloignés de moi au temps où Israël s'égarait loin de moi en suivant ses idoles, ils porteront le poids de leur faute.
Eze / Ez 44:11 Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house: they shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them. Ary ho mpanao fanompoam-pivavahana ao amin' ny fitoerako masina izy, dia ho mpiadidy ny amin' ny fiandrasana ny vavahadin' ny tempoly sy ho mpanao fanompoam-pivavahana ao amin' ny tempoly;152 hisolo ny olona hamono ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa izy ary hitoetra eo anatrehany hanao fanompoam-pivavahana ho azy. Izy ireo, ao amin' ny fitoerako masina, dia ho mpanompo miandry ny varavaran' ny trano, sy manao ny fanompoana ao amin' ny trano; izy ireo no hamono ho an' ny vahoaka ny zavatra hatao sorona dorana, na sorona hafa, ary hijanona eo anatrehan' ny vahoaka hanompo azy. Ils seront dans mon sanctuaire des serviteurs chargés de la garde des portes du Temple et faisant le service du Temple. Ce sont eux qui égorgeront l' holocauste et le sacrifice pour le peuple, eux qui se tiendront devant le peuple pour le service.
Eze / Ez 44:12 Because they ministered unto them before their idols, and caused the house of Israel to fall into iniquity; therefore have I lifted up mine hand against them, saith the Lord GOD, and they shall bear their iniquity. Satria nanao fanompoam-pivavahana ho azy teo anatrehan' ny sampiny izy ka tonga fahatafintohinana nahameloka ny taranak' Isiraely, dia izany no nananganako tanana hamely azy ka nilazako fa hitondra ny helony izy, hoy Jehovah Tompo, Noho izy ireo nanompo azy teo anoloan' ny sampiny vetaveta, sy nandatsaka ny taranak' Israely tamin' ny heloka, noho izany, dia efa nanangan-tànana hamely azy aho, - teny marin' ny Tompo Iaveh, - nianiana fa hitondra ny helony izy. Parce qu' ils se sont mis à son service devant ses idoles et qu' ils ont été pour la maison d' Israël une occasion de faute, à cause de cela, je lève la main contre eux - oracle du Seigneur Yahvé - ils porteront le poids de leur faute.
Eze / Ez 44:13 And they shall not come near unto me, to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things, in the most holy place: but they shall bear their shame, and their abominations which they have committed. ary tsy hanatona Ahy ho mpisoroko izy, na hanakaiky izay zavatra masina na inona na inona, dia izay zavatra masina indrindra; fa hitambesaran' ny fahamenarany sy ny fahavetavetana nataony izy. Tsy hanatona ahy hanao ny raharahan' ny fisoronana izy ireo na hanakaiky ny zavatro masina rehetra, eo amin' ny fitoerana masina indrindra, fa hivesatra ny fahafaham-barakany aman-tsazin' ny fahavetavetana nataony. Ils ne s' approcheront plus de moi pour exercer devant moi le sacerdoce, ni toucher à mes choses saintes ni aux choses très saintes : ils porteront le déshonneur de leurs abominations.
Eze / Ez 44:14 But I will make them keepers of the charge of the house, for all the service thereof, and for all that shall be done therein. Ary hotendreko ho mpitandrina ny anjara-raharaha ny amin' ny trano izy, dia ny fanompoana rehetra sy ny zavatra rehetra atao ao. Hataoko miandraikitra ny fanompoana momba ny trano, rahefa mety ho raharaha fanao ao, sy izay rehetra tokony hatao ao. Je les chargerai d' assurer le service du Temple, je leur confierai tout son service et tout ce qui s' y fait.
Eze / Ez 44:15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord GOD: Fa ny Levita mpisorona, taranak' i zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara-raharaha ny amin' ny fitoerako masina, tamin' ny nivilian' ny zanak' Isiraely niala tamiko, dia izy no hanatona Ahy hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy, ary izy no ho eo anatrehako hanatitra ho Ahy ny sabora sy ny rà, hoy Jehovah Tompo. Fa ireo levita mpisorona, taranak' i Sadaoka kosa, izay nitandrina ny fandaharana momba ny fitoerako masina tamin' ny nivilian' ny zanak' Israely nanalavitra ahy, dia izy ireo no hanatona ahy hanao ny fanompoana amiko, sy hitsangana eo anatrehako, hanatitra ny sabora sy ny ra, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Quant aux prêtres lévites, fils de Sadoq, qui ont assuré le service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui s' approcheront de moi pour me servir, ils se tiendront devant moi pour m' offrir la graisse et le sang, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 44:16 They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table, to minister unto me, and they shall keep my charge. Eny, izy no hiditra ao amin' ny fitoerako masina sy hanatona ny latabatro hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy ary hitandrina izay nasaiko hotandremana. Izy ireo no hiditra ao amin' ny fitoerako masina; izy ireo no hanatona ny latabatro hanao ny fanompoana amiko ary hitandrina ny fitsipiko izy. Ce sont eux qui entreront dans mon sanctuaire et qui s' approcheront de ma table pour me servir; ils assureront mon service.
Eze / Ez 44:17 And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come upon them, whiles they minister in the gates of the inner court, and within. Ary raha miditra any amin' ny vavahadin' ny kianja anatiny izy, dia hiakanjo rongony fotsy; fa tsy hisy volon' ondry eny aminy, raha manao fanompoam-pivavahana ao am-bavahadin' ny kianja anatiny sy ao anatiny izy. Rahefa miditra ny alo-baravaran' ny kianja anatiny izy ireo, dia hiakanjo rongony fotsy; tsy hisy volon' ondry eny aminy, rahefa manao ny fanompoana eo amin' ny alo-baravaran' ny kianja anatiny sy ao anatiny izy. Lorsqu' ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin; ils ne porteront pas de laine quand ils serviront aux porches du parvis intérieur et au Temple.
Eze / Ez 44:18 They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins; they shall not gird themselves with any thing that causeth sweat. Satroka rongony no ho eo an-dohany, ary kalisaona fohy rongony fotsy no ho eo am-balahany, ary tsy hifehy zavatra mahatsemboka azy izy. Satroka rongony fotsy no ho eo an-dohany, kalisaonina rongony fotsy no ho eo am-balahany, ary tsy hihetra zava-mahatsemboka azy izy. Ils auront des calottes de lin sur la tête et des caleçons de lin aux reins, ils ne se ceindront de rien qui fasse transpirer.
Eze / Ez 44:19 And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments; and they shall not sanctify the people with their garments. Ary raha mivoaka ho any amin' ny kianja ivelany hankany amin' ny olona izy, dia hesoriny ilay fitafiana nentiny nanao fanompoam-pivavahana, ka havelany ao amin' ny efi-trano masina, ary hitafy fitafiana hafa izy, fa tsy hanamasina ny olona amin' ireny fitafiany ireny. Rahefa mivoaka ho any amin' ny kianja ivelany kosa izy, ho eo amin' ny kianja ivelany manatona ny vahoaka, dia hesoriny ny fitafiana nentiny nanao ny fanompoana ka havelany ao amin' ny efitranon' ny fitoerana masina; ary fitafiana hafa no hanaovany, fa tsy hanamasina ny vahoaka amin' ny fitafiany izy. Lorsqu' ils sortiront dans le parvis extérieur, du côté du peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils auront officié et les déposeront dans les chambres du Saint, et ils revêtiront d' autres vêtements pour ne pas consacrer le peuple avec leurs vêtements.
Eze / Ez 44:20 Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long; they shall only poll their heads. Tsy hanaratra ny lohany izy, nefa kosa tsy hanao lava volo, fa hataony tsara hety. Ny lohany tsy hoharatany, ary tsy havelany haniry ny volony ho lava fa hihety volon-doha izy. Ils ne se raseront pas la tête, ni ne laisseront croître librement leur chevelure, mais ils se tailleront soigneusement les cheveux.
Eze / Ez 44:21 Neither shall any priest drink wine, when they enter into the inner court. Ny divay dia tsy hosotroin' izay mpisorona, raha miditra any amin' ny kianja anatiny izy. Rahefa mety ho mpisorona tsy hisy hisotro divay, raha hiditra ao amin' ny kianja anatiny. Aucun prêtre ne boira de vin le jour où il entrera dans le parvis intérieur.
Eze / Ez 44:22 Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away: but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before. Ary tsy hanambady vehivavy efa maty vady na izay efa nisaorana izy; fa virijiny avy amin' ny taranak' Isiraely, na izay novinadin' ny mpisorona efa maty no hovadiny. Tsy hanambady vehivavy efa maty vady na voasaotra; fa izay virijiny, iray razana amin' ny taranak' Israely ihany; hahazo manambady vehivavy mpitondra-tena novinadin' ny mpisorona efa maty. Ils ne prendront pas pour femme une veuve, ni une femme répudiée, mais une vierge de la race d' Israël; toutefois ils pourront prendre une veuve si c' est la veuve d' un prêtre.
Eze / Ez 44:23 And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. Ary hampianatra ny oloko ny tsi-fitovian' ny masina sy ny tsy masina izy ary hampahafantatra azy ny tsi-fitovian' ny tsy madio sy ny madio. Izy ireo no hampianatra ny vahoakako hahay hanavaka ny masina sy ny tsy masina; izy ireo no hampianatra azy hahay hanavaka ny maloto sy ny madio; Ils enseigneront à mon peuple la distinction entre le sacré et le profane et lui feront connaître la distinction entre le pur et l' impur.
Eze / Ez 44:24 And in controversy they shall stand in judgment; and they shall judge it according to my judgments: and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies; and they shall hallow my sabbaths. Ary raha misy mifanditra, dia ireo no hitsangana hitsara, ka araka ny fitsipiko no hitsarany azy; ary ny lalàko sy ny didiko dia hotandremany amin' ny fotoam-pivavahana rehetra voatendriko, ary ny Sabatako dia hohamasininy. izy ireo no hipetraka hitsara, raha misy fifandirana; ka araka ny rariny navoakako no hitsarany. Hitandrina ny lalàna amam-pandaharako amin' ny fetiko rehetra sy hankamasina ny sabatako. Dans les procès, ils seront juges; ils jugeront d' après mon droit. Ils observeront dans toutes mes fêtes mes lois et mes dispositions, et ils sanctifieront mes sabbats.
Eze / Ez 44:25 And they shall come at no dead person to defile themselves: but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves. Ary tsy hiditra am-paty handoto ny tenany izy ireny; kanefa raha rainy, na reniny, na zananilahy, na zananivavy, na rahalahiny, na anabaviny tsy manam-bady, dia mahazo miditra am-paty ihany izy. Tsy hisy hiditra am-paty handoto ny tenany izy ireo; hany azony handotoan-tena dia noho ny rainy, ny reniny, ny zanany lahy, ny zanany vavy, ny rahalahiny, ny anabaviny tsy manam-bady. Ils n' approcheront pas d' un mort, de peur de se rendre impurs, mais ils pourront se rendre impurs pour un père, une mère, une fille, un fils, un frère ou une soeur non mariée.
Eze / Ez 44:26 And after he is cleansed, they shall reckon unto him seven days. Ary rehefa voadio aza izy, dia mbola hampiandrasina hafitoana aloha. Ary rahefa vita fandiovan-tena izy dia hanisana andro fito; Après que l' un d' eux se sera purifié, on comptera sept jours,
Eze / Ez 44:27 And in the day that he goeth into the sanctuary, unto the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord GOD. Ary amin' ny andro hidirany ao amin' ny fitoerana masina, dia any amin' ny kianja anatiny, hanao fanompoam-pivavahana ao amin' ny fitoerana masina, dia hanatitra ny fanatiny noho ny ota izy, hoy Jehovah Tompo. ary amin' ny andro hidirany ao amin' ny fitoerana masina ao amin' ny kianja anatiny mba hanao ny fanompoana ao amin' ny fitoerana masina, dia hanatitra ny sorony noho ny ota izy; - teny marin' ny Tompo Iaveh. puis, le jour où il entrera dans le Saint, dans le parvis intérieur pour servir dans le Saint, il offrira son sacrifice pour le péché, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 44:28 And it shall be unto them for an inheritance: I am their inheritance: and ye shall give them no possession in Israel: I am their possession. Ary hisy lova ho azy, dia Izaho no lovany; ary tsy homenareo zara-tany eo amin' ny Isiraely izy, fa Izaho no anjarany. Izao no lova ho azy ireo: Izaho no ho lovany; tsy homenareo zara-tany eo amin' Israely izy; fa izaho no ho anjarany. Ils n' auront pas d' héritage, c' est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de patrimoine en Israël, c' est moi qui serai leur patrimoine.
Eze / Ez 44:29 They shall eat the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering: and every dedicated thing in Israel shall be theirs. Ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanati-panonerana no hohaniny; ary ny zavatra rehetra izay voatokana eo amin' ny Isiraely dia ho azy koa. Ny hiveloman' izy ireo dia ny fanatitra, ny sorona noho ny ota, ary ny sorona noho ny fahadisoana; ary izay rehetra hatao anatema amin' Israely, dia ho azy ireo avokoa. Ce sont eux qui se nourriront de l' oblation, du sacrifice pour le péché et du sacrifice de réparation. Tout ce qui est dévoué par anathème en Israël sera pour eux.
Eze / Ez 44:30 And the first of all the firstfruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest' s: ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house. Ary ny santatry ny voaloham-bokatra rehetra avy amin' ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay alaina amin' ny zavatra atao fanatitra dia ho an' ny mpisorona; ary ny santatry ny kobanareo voafetafeta dia homenareo ny mpisorona koa, mba hampitoerana fitahiana ao an-tranonao. Ny santatry ny voaloham-bokatra rehetra isan-karazany, mbamin' ny fanatitra rehetra isan-karazany haterinareo, dia ho an' ny mpisorona; omeo ny mpisorona koa ny santatry ny fitotoam-barinareo, mba hitoeran' ny tsodrano ao amin' ny tranonareo. Le meilleur de toutes vos prémices et de toutes les redevances, de tout ce que vous offrirez, reviendra aux prêtres; et le meilleur de votre pâte, vous le donnerez aux prêtres pour faire reposer la bénédiction sur votre maison.
Eze / Ez 44:31 The priests shall not eat of any thing that is dead of itself, or torn, whether it be fowl or beast. Ny zavatra maty ho azy sy izay noviraviraim-biby, na vorona na biby dia samy tsy hohanin' ny mpisorona. Ny biby maty na voaviravira rehetra, na vorona na biby, dia tsy hohanin' ny mpisorona. Les prêtres ne mangeront la chair d' aucune bête crevée ou déchirée, oiseau ou autre animal.

<-
->