<-
->

Eze / Ez 32:1 And it came to pass in the twelfth year, in the twelfth month, in the first day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Ary tamin' ny andro voalohany tamin' ny volana faharoa ambin' ny folo tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo dia tonga tamiko ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo, volana faharoa amain' ny folo, tamin' ny andro voalohan' ny volana dia tonga tamiko ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: La douzième année, au douzième mois, le premier du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
Eze / Ez 32:2 Son of man, take up a lamentation for Pharaoh king of Egypt, and say unto him, Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in the seas: and thou camest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouledst their rivers. Ry zanak' olona, manaova hira fahalahelovana ny amin' i Farao, mpanjakan' i Egypta, ka ataovy aminy hoe: Nanao ny tenanao ho tahaka ny liona tanora tamin' ny firenena ianao, kanjo tahaka ny dragona ao anatin' ny rano be; Ary nitsoriaka teny amin' ny oninao ianao dia nanakobankobana ny rano tamin' ny tongotrao ka nahaloto ny ony. Ry zanak' olona, manaova hira fitomaniana an' i Faraona, mpanjakan' i Ejipta, ka lazao aminy hoe: Ry lionan' ny firenena ocirc;, levona hianao! Tahaka ny mamba teo anatin' ny ranomasina hianao, niezaka tany amin' ny oninao hianao, ary nanakobana ny ranony tamin' ny tongotrao, ary nandoto ny lakan-dranony. Fils d' homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras : Lionceau des nations, te voilà anéanti! Tu étais comme un crocodile dans les mers, tu bondissais dans tes fleuves, tu troublais l' eau avec tes pattes, tu en agitais les flots.
Eze / Ez 32:3 Thus saith the Lord GOD; I will therefore spread out my net over thee with a company of many people; and they shall bring thee up in my net. Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Ny firenena betsaka tafatambatra no ho entiko mamelatra ny haratoko aminao, ary hakarin' ireny amin' ny haratoko ianao, Ka izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Hamelatra ny fandriko hamely anao aho; ka fitambaran' ny firenena maro no hoentiko manao izany, ka hotarihany hivoaka, amin' ny haratoko, hianao, Ainsi parle le Seigneur Yahvé : J'étendrai sur toi mon filet au milieu d' un grand concours de peuples, et ils te tireront dans mon filet.
Eze / Ez 32:4 Then will I leave thee upon the land, I will cast thee forth upon the open field, and will cause all the fowls of the heaven to remain upon thee, and I will fill the beasts of the whole earth with thee. Dia hatsipiko eny an-tanety ianao ary hariako any an-tsaha, dia hampitangoroniko eo aminao ny voro-manidina rehetra, ary homeko hivokisan' ny bibi-dia rehetra ny tenanao. dia havelako eo amin' ny tany hianao, hatsipiko eny an-tampon-tanety hianao, ka ny voromanidina rehetra hoentiko hipetraka aminao; ary ny biby amin' ny tany rehetra, hataoko voky amin' ny tenanao. Je t' abandonnerai sur la terre, je te jetterai à la surface des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, je rassasierai de toi toutes les bêtes de la terre.
Eze / Ez 32:5 And I will lay thy flesh upon the mountains, and fill the valleys with thy height. Haeliko eny an-tendrombohitra ny nofonao, ary hofenoiko ny tenabenao ny lohasaha. Hataoko eny an-tendrombohitra ny nofonao, ary hofenoiko ny tapatapakao sisa ny lohasaha. Je placerai ta chair sur les montagnes, je remplirai les vallées de tes déchets;
Eze / Ez 32:6 I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to the mountains; and the rivers shall be full of thee. Hataoko safotry ny rànao ny tany Hatramin' ny tendrombohitra aza; Ary ho feno anao ny ony. Hotondrahako ny ranao mandriaka ny tany, hatramin' ny tendrombohitra, ary ho feno anao ny mason-driaka. j' arroserai le pays de ce qui coulera de toi, de ton sang, sur les montagnes, et tu rempliras les ravins.
Eze / Ez 32:7 And when I shall put thee out, I will cover the heaven, and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. Ary raha hovonoiko ny fahazavanao, dia hosaronako ny lanitra: Hotafiako lamba fisaonana ny kintany; Ny masoandro hotakonako rahona, ary ny volana tsy hangarangarana. Amin' ny hamonoako anao, hotakonako ny lanitra, ary hohamaiziniko ny kintana, ny masoandro hosaronako rahona; ny volana, tsy handefa intsony ny fahazavany. Quand tu t'éteindras, je couvrirai les cieux et j' obscurcirai les étoiles; je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa clarté.
Eze / Ez 32:8 All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, saith the Lord GOD. Eny, ireny fanazavana eny amin' ny lanitra ireny dia hotafiako lamba fisaonana avokoa noho ny aminao, ary hosaronako aizina ny taninao, hoy Jehovah Tompo. Hotafiako fisaonana noho ny aminao ny kintana mamirapiratra rehetra eny an-danitra; ary ny taninao hosaronako aizim-be - teny marin' ny Tompo Iaveh. J' obscurcirai tous les astres du ciel à cause de toi, je répandrai les ténèbres sur ton pays, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 32:9 I will also vex the hearts of many people, when I shall bring thy destruction among the nations, into the countries which thou hast not known. Hataoko mitebiteby koa ny fon' ny firenena maro, raha hampandrenesiko ny firenena maro ny naharavanao, dia any amin' ny tany izay tsy fantatrao Hataoko mitebiteby ny fon' ny firenena maro, rahefa ampandrenesiko ny faharavanao ireo firenena, any amin' ny tany tsy fantatrao. J' affligerai le coeur de beaucoup de peuples quand je provoquerai ta ruine parmi les nations, dans des pays que tu ne connais pas.
Eze / Ez 32:10 Yea, I will make many people amazed at thee, and their kings shall be horribly afraid for thee, when I shall brandish my sword before them; and they shall tremble at every moment, every man for his own life, in the day of thy fall. Eny, hataoko talanjona anao ny firenena maro, Ary hipararetra noho ny aminao ny mpanjakany, raha hantsodiko eo imasony ny sabatro, ary samy hangovitra lalandava izy amin' ny fanahiany ny ainy, raha mby amin' ny andro haharavanao. Hataoko talanjona noho ny aminao ny firenena maro; hihena velona, noho ny aminao, ny mpanjakany, rahefa ampandihiziko eo imasony ny sabatro; ary hanjonitra lava izao izy amin' ny andro haharavanao, samy manahy ny ainy avy. Je frapperai de stupeur à ton sujet des peuples nombreux, et leurs rois frémiront d' horreur à cause de toi, quand je brandirai mon épée devant eux. Ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute.
Eze / Ez 32:11 For thus saith the Lord GOD; The sword of the king of Babylon shall come upon thee. Fa izao no lazain' i Jehovah Tompo: Ny sabatry ny mpanjakan' i Babylona dia ho tonga aminao. Fa izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Ny sabatry ny mpanjakan' i Babilona, ho tonga aminao! Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : L'épée du roi de Babylone te poursuivra.
Eze / Ez 32:12 By the swords of the mighty will I cause thy multitude to fall, the terrible of the nations, all of them: and they shall spoil the pomp of Egypt, and all the multitude thereof shall be destroyed. Ny sabatry ny mahery, izay samy masiaka indrindra amin' ny firenena, ho entiko mandavo ny vahoakanao maro be, dia horavany ny reharehan' i Egypta, ka ho fongotra ny vahoakany maro be rehetra. Ny ankabeazam-bahoaka, hataoko lavo, amin' ny sabatry ny mahery, izay masiaka eo amin' ny firenena rehetra; haongany ny reharehan' i Ejipta, ary ny vahoaka rehetra ao aminy ho voafongotra. Par l'épée des guerriers, je ferai tomber la multitude de tes sujets. Ce sont les plus barbares des nations; elles anéantiront l' orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite.
Eze / Ez 32:13 I will destroy also all the beasts thereof from beside the great waters; neither shall the foot of man trouble them any more, nor the hoofs of beasts trouble them. Haringako koa ny biby fiompiny rehetra eny amoron' ny rano maro, ary tsy hanakobankobana azy intsony ny tongotry ny olona, na handoto azy ny kitron' ny biby fiompy. Tsy hasiako miangana ny biby fiompiny rehetra, eny amoron' ny rano betsaka; tsy hokobanin-tongotr' olona intsony ireny na hokobanin-kitrom-biby intsony. Je ferai périr tout son bétail, au bord des eaux abondantes. Le pied de l' homme ne les troublera plus, le sabot du bétail ne les troublera plus.
Eze / Ez 32:14 Then will I make their waters deep, and cause their rivers to run like oil, saith the Lord GOD. Dia hahenako ny ranony, ary hampandehaniko toy ny diloilo ny oniny, hoy Jehovah Tompo, Amin' izany ny ranony hampandriko, ary ny oniny hampandehaniko hoatra ny diloilo; - teny marin' ny Tompo Iaveh. Alors je calmerai leurs eaux, je ferai couler leurs fleuves comme de l' huile, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 32:15 When I shall make the land of Egypt desolate, and the country shall be destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell therein, then shall they know that I am the Lord. Raha hataoko lao ny tany Egypta, ka hofoanako tsy hisy na inona na inona izay nahafeno azy teo; Ary haringako ny monina rehetra ao aminy, dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah. Rahefa avy izay hampanjariako ho tany lao ny tany Ejipta, sy izay hahafoana ny tany amin' ny zavatra ao aminy, ary hamelezako ny mponina rehetra ao aminy, dia ho fantatr' izy ireo fa Iaveh aho. Quand je ferai du pays d'Égypte une désolation, et que le pays sera dépouillé de ce qu' il contient, quand je frapperai tous ceux qui l' habitent, ils sauront que je suis Yahvé.
Eze / Ez 32:16 This is the lamentation wherewith they shall lament her: the daughters of the nations shall lament her: they shall lament for her, even for Egypt, and for all her multitude, saith the Lord GOD. Izany no hira fahalahelovana hataon' ny olona; Ny zanakavavin' ny firenena no hihira izany; Eny, ho fahalahelovana an' i Egypta sy ny vahoakany maro be rehetra no hihirany izany, hoy Jehovah Tompo. Izany no hira fitomaniana, ka hotononin' ny olona io, hotononin' ny zanakavavin' ny firenena; hotononiny momba an' i Ejipta sy ny vahoakany be rehetra; - teny marin' ny Tompo Iaveh. Telle est la complainte que crieront les filles des nations. Elles la crieront sur l'Égypte et sur toute multitude. Elles crieront cette complainte, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 32:17 It came to pass also in the twelfth year, in the fifteenth day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Ary tamin' ny andro fahadimy ambin' ny folo tamin' ny volana tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo dia tonga tamiko ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo, andro fahadimy ambin' ny folon' ny volana, tonga tamiko ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: La douzième année, au premier mois, le quinze du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
Eze / Ez 32:18 Son of man, wail for the multitude of Egypt, and cast them down, even her, and the daughters of the famous nations, unto the nether parts of the earth, with them that go down into the pit. Ry zanak' olona, isaony ny vahoaka maroben' i Egypta, ary ampidino izy mbamin' ny zanakavavin' ny firenena malaza ho any ambanin' ny tany, miaraka amin' izay midina any an-davaka. Ry zanak' olona, midridridridria momba ny vahoakaben' i Ejipta; ampidino izy, mbamin' ny zanakavavin' ireo firenena malaza, ho any ambanin' ny tany, miaraka amin' izay midina any an-davaka. Fils d' homme, lamente-toi sur la multitude de l'Égypte et fais-la descendre avec les filles des nations, majestueuses, vers le pays souterrain, avec ceux qui descendent dans la fosse.
Eze / Ez 32:19 Whom dost thou pass in beauty? go down, and be thou laid with the uncircumcised. Mihoatra noho ny an' iza moa ny hatsaran-tarehinao? Midina, ka miampara amin' izay tsy voafora. Iza no nihoaranao hatsaran-tarehy? ...Midìna, ka miampara ao akaikin' ireo tsy voafora! Qui surpasses-tu en beauté ? Descends, couche-toi avec les incirconcis.
Eze / Ez 32:20 They shall fall in the midst of them that are slain by the sword: she is delivered to the sword: draw her and all her multitudes. Any amin' ny voatrabaky ny sabatra no hiampatramparany; Ny sabatra dia efa voatolotra; Tariho izy mbamin' ny vahoakany maro be rehetra. Hiampatrampatra eo afovoan' ny voatrobaky ny sabatra izy ireo! Efa voatolotra ny sabatra; tariho Ejipta, mbamin' ny vahoakany maro be rehetra. Au milieu des victimes de l'épée, ils sont tombés l'épée a été donnée, on l' a tirée , lui et toutes ses multitudes.
Eze / Ez 32:21 The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell with them that help him: they are gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword. Izy sy ny nanampy azy no resahin' ireo malaza amin' ny lehilahy mahery any amin' ny fiainan-tsi-hita manao hoe: Tafidina ka miampatra ny tsy voafora, dia ireo voatrabaky ny sabatra. Hiteny aminy ny mahery indrindra amin' ireo lehilahy mahery fo, mbamin' ny mpanampy azy ao afovoan' ny seoly, hanao hoe: Tafidina sy miampatra, ireo tsy voafora voatrobaky ny sabatra! Du milieu du shéol, les plus puissants héros, ses alliés, lui diront : " Ils sont descendus, ils se sont couchés, les incirconcis, victimes de l'épée! "
Eze / Ez 32:22 Asshur is there and all her company: his graves are about him: all of them slain, fallen by the sword: Ao koa Asyria mbamin' ny vahoakany maro be rehetra; Manodidina azy ny fasany; Voatrabaka izy rehetra, samy lavon' ny sabatra; Ao Asora, mbamin' ny vahoakany rehetra; manodidina azy ny fasany; voatrobaka avokoa, lavon' ny sabatra avokoa izy. Voilà Assur et toutes ses troupes, avec leurs tombeaux tout autour de lui; ils sont tous tombés victimes de l'épée,
Eze / Ez 32:23 Whose graves are set in the sides of the pit, and her company is round about her grave: all of them slain, fallen by the sword, which caused terror in the land of the living. Efa natao any am-paravodi-lavaka ny fasany, ary ny vahoakany maro be dia manodidina ny fasany; Voatrabaka izy rehetra, samy lavon' ny sabatra, dia ireo izay nahatonga tahotra tany amin' ny tanin' ny velona. Natao any am-paravody lavaka, ny fasan' izy ireo: voalahatra manodidina ny fasany ny vahoakany; voatrobaka avokoa, lavon' ny sabatra avokoa izy ireo, izay naharaiki-tahotra teny amin' ny tanin' ny velona. on a mis leurs tombeaux dans les profondeurs de la fosse et ses troupes entourent son tombeau; ils sont tous tombés victimes de l'épée, eux qui répandaient la terreur au pays des vivants.
Eze / Ez 32:24 There is Elam and all her multitude round about her grave, all of them slain, fallen by the sword, which are gone down uncircumcised into the nether parts of the earth, which caused their terror in the land of the living; yet have they borne their shame with them that go down to the pit. Ao koa Elama mbamin' ny vahoakany maro be rehetra manodidina ny fasany; Voatrabaka izy rehetra, samy lavon' ny sabatra, ka tafidina tsy voafora ho any ambanin' ny tany, dia ireo nahatonga ny fahatahorana azy tany amin' ny tanin' ny velona, ary samy mitondra henatra miaraka amin' izay midina any an-davaka. Ao ry Elama, mbamin' ny vahoakany rehetra alinalina manodidina ny fasany; voatrobaka avokoa, lavon' ny sabatra avokoa; ireo tsy voafora nidina tany ambanin' ny tany, izay efa naharaiki-tahotra, teny amin' ny tanin' ny velona; nivesatra ny fahafaham-barakany izy ireo, miaraka amin' izay nidina any an-davaka. Voilà Élam et toute sa multitude autour de son tombeau, tous tombés victimes de l'épée; ils sont descendus, incirconcis, au pays souterrain, eux qui répandaient la terreur au pays des vivants. Ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse.
Eze / Ez 32:25 They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude: her graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword: though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that be slain. Teo amin' ny voatrabaka no nanaovana fandriana ho azy mbamin' ny vahoakany maro be rehetra; Manodidina azy ny fasany, izy rehetra samy tsy voafora sady voatrabaky ny sabatra, fa efa niely tany amin' ny tanin' ny velona ny fahatahorana azy, ary samy mitondra henatra miaraka amin' izay midina any an-davaka izy; Ao amin' ny voa-trabaka no nametrahany azy. Teo amin' ireo voatrobaka no anamboarana fandriana ho azy mbamin' ny vahoakany rehetra alinalina; manodidina azy ny fasany; samy tsy voafora avokoa, samy voatrobaky ny sabatra avokoa izy ireo, fa niely ny fahatahorana azy teny amin' ny tanin' ny velona, ary nitondra ny fahafaham-barakany izy, miaraka amin' izay midina any an-davaka; napetraka teo amin' ireo voavono izy. On lui a fait une couche au milieu des victimes, parmi toute sa multitude, avec leurs tombeaux autour de lui; ils sont tous des incirconcis, victimes de l'épée pour avoir répandu la terreur au pays des vivants. Ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse; on les a placés au milieu de ces victimes.
Eze / Ez 32:26 There is Meshech, Tubal, and all her multitude: her graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword, though they caused their terror in the land of the living. Ao koa Meseka-tobala mbamin' ny vahoakany maro be rehetra; Manodidina azy ny fasany; Samy tsy voafora izy rehetra sady voatrabaky ny sabatra, satria nahatonga ny fahatahorana azy tany amin' ny tanin' ny velona izy. Ao ry Mosòka, Tobala, mbamin' ny vahoakany rehetra alinalina; manodidina azy ny fasany; samy tsy voafora avokoa, samy lavon' ny sabatra avokoa izy, fa nampiely fahatahorana teny amin' ny tanin' ny velona. Voilà Méshek, Tubal et toute sa multitude, avec ses tombeaux autour de lui; ils sont tous incirconcis, victimes de l'épée pour avoir répandu la terreur au pays des vivants.
Eze / Ez 32:27 And they shall not lie with the mighty that are fallen of the uncircumcised, which are gone down to hell with their weapons of war: and they have laid their swords under their heads, but their iniquities shall be upon their bones, though they were the terror of the mighty in the land of the living. Ary tsy hiara-miampatra amin' ny lehilahy mahery izay lavo isan' ny tsy voafora izy, dia ireo tafidina any amin' ny fiainan-tsi-hita ka mitondra ny fiadiany, sady voapetraka eo ambanin' ny lohany ny sabany. Ary ao amin' ny taolany ny helony, satria nampahatahotra ny mahery tany amin' ny tanin' ny velona izy. Izy ireo tsy mba hiara-miampatra amin' ny mahery, izay lavo isan' ny tsy voafora, sy nidina any amin' ny seoly nitondra ny fiadiany, sy nopetrahana ny sabany eo ambonin' ny lohany; fa eo ambonin' ny taolany ny helony, satria nampatahotra ny mahery izy, teny amin' ny tanin' ny velona. Ils ne sont pas couchés avec les héros tombés autrefois, ceux qui descendirent au shéol les armes à la main, à qui on a mis leur épée sous la tête et leur bouclier sur leurs ossements, car la terreur des héros régnait au pays des vivants.
Eze / Ez 32:28 Yea, thou shalt be broken in the midst of the uncircumcised, and shalt lie with them that are slain with the sword. Eny, ianao dia haripaka ao amin' ny tsy voafora ka hiara-miampatra amin' ny voatrabaky ny sabatra. Hianao koa ho torotoro, eo afovoan' ny tsy voafora; sy hiara-miampatra amin' izay voatrobaky ny sabatra. Mais toi, c' est au milieu des incirconcis que tu seras brisé et que tu te coucheras, parmi les victimes de l'épée.
Eze / Ez 32:29 There is Edom, her kings, and all her princes, which with their might are laid by them that were slain by the sword: they shall lie with the uncircumcised, and with them that go down to the pit. Ao koa Edoma mbamin' ny mpanjakany sy ny mpanapaka rehetra tao aminy, Izay natao ao amin' ny voatrabaky ny sabatra, na dia be aza ny heriny, miara-miampatra amin' ny tsy voafora izy sy amin' izay midina any an-davaka. Ao ry Edoma, mbamin' ny mpanjakany sy ny mpanapaka rehetra teo aminy: izy ireo na dia be aza ny heriny dia natao teo amin' ny voatrobaky ny sabatra, miara-miampatra amin' ny tsy voafora koa izy, sy amin' izay nidina any an-davaka. Voilà Édom, ses rois et tous ses princes, qui ont été placés, malgré leur vaillance, parmi les victimes de l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse.
Eze / Ez 32:30 There be the princes of the north, all of them, and all the Zidonians, which are gone down with the slain; with their terror they are ashamed of their might; and they lie uncircumcised with them that be slain by the sword, and bear their shame with them that go down to the pit. Ao koa ireo andrianan' ny avaratra rehetra sy ny Sidoniana rehetra, izay niara-nidina tamin' ny voatrabaka menatra izy, na dia efa natahorana noho ny heriny aza, ary miampatra tsy voafora ao amin' izay voatrabaky ny sabatra izy ka mitondra henatra ao amin' izay midina any an-davaka. Ao ny andrian' ny Avaratra, dia izy rehetra mbamin' ny Sidoniana rehetra; niara-nidina tamin' ny voatrobaka izy ireo,na dia efa nampatahotra aza izy, na dia mahery fo aza, dia efa mangaihay! Miampatra ireo tsy voafora amin' izay voatrobaky ny sabatra, ary mitondra ny fahafaham-barakany miaraka amin' ny midina any an-davaka. Voilà tous les princes du Nord, tous les Sidoniens, qui sont descendus avec les victimes, à cause de la terreur qu' inspirait leur force. Honteux, ils se sont couchés, incirconcis, parmi les victimes de l'épée, et ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse.
Eze / Ez 32:31 Pharaoh shall see them, and shall be comforted over all his multitude, even Pharaoh and all his army slain by the sword, saith the Lord GOD. Ireny dia ho hitan' i Farao, ka dia hionona izy ny amin' ny vahoakany maro be. Voatrabaky ny sabatra parao mbamin' ny miaramilany rehetra, hoy Jehovah Tompo. Hahita azy Faraona, ka hanonon-tena, ny amin' ny vahoakany maro be. Niara-voatrobaky ny sabatra, Faraona sy ny miaramilany rehetra, - teny marin' ny Tompo Iaveh!. Pharaon les verra et il se consolera à la vue de toute cette multitude victime de l'épée - Pharaon et toute son armée - oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 32:32 For I have caused my terror in the land of the living: and he shall be laid in the midst of the uncircumcised with them that are slain with the sword, even Pharaoh and all his multitude, saith the Lord GOD. Fa efa nahatonga ny fahatahorana azy tany amin' ny tanin' ny velona Aho; Ary Farao dia halevina ao amin' ny tsy voafora, miaraka amin' ireo voatrabaky ny sabatra, dia Farao mbamin' ny vahoakany maro be rehetra, hoy Jehovah Tompo. Fa efa nanely ny fahatahorana azy aho teny amin' ny tanin' ny velona; ary indro izy miara-miampatra amin' ny tsy voafora, miaraka amin' izay voatrobaky ny sabatra, izy Faraona sy ny vahoakany rehetra alinalina; - teny marin' ny Tompo Iaveh. Parce qu' il avait répandu la terreur au pays des vivants, on l'étendra parmi les incirconcis, parmi les victimes de l'épée - Pharaon et toute son armée - oracle du Seigneur Yahvé.

<-
->